Skip to main content
sharethis

เช็คชื่อ 98 สว. ยื่นญัตติเปิดอภิปรายรัฐบาล พบเป็นผู้ที่เคยโหวตเห็นชอบ เศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกฯ เมื่อวันที่ 22 ส.ค.66 จำนวน 52 คน จาก 152 คน หรือคิดเป็น 34.2% ส่วนคนที่เคยโหวตไม่เห็นชอบมี 13 คน จาก 16 คนหรือคิดเป็น 81.25% และ สว.ที่งดออกเสียงมี 28 คน จาก 65 คน คิดเป็น 43% 

 

24 ม.ค.2567 จากเมื่อวันที่ 22 ม.ค.ที่ผ่านมา สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่ร่วมลงชื่อในญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา เพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริง หรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน โดยไม่มีการลงมติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 153 ทั้ง 98 คนประกอบด้วย 

สำหรับรายชื่อ 98 สว. นั้น พบว่า เป็นผู้ที่เคยโหวตเห็นชอบ เศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกฯ เมื่อวันที่ 22 ส.ค.66 จำนวน 52 คน จาก 152 คน คิดเป็น 34.2% ส่วนคนที่เคยโหวตไม่เห็นชอบมี 13 คน จาก 16 หรือคิดเป็น 81.25% และ สว.ที่งดออกเสียงมี 28 คน จาก 65 คน คิดเป็น 43% 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

สำหรับญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป มีสาระสำคัญว่า ในช่วงเวลาประมาณ 4 เดือนที่ผ่านมา รัฐบาลยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามนโยบายที่แถลงไว้ ดังนี้

1) ปัญหาด้านเศรษฐกิจของชาติ และปัญหาปากท้องของประชาชน
2) ปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรม และการบังคับใช้กฎหมาย
3) ปัญหาด้านพลังงาน
4) ปัญหาด้านการศึกษา และสังคม
5) ปัญหาด้านการต่างประเทศ และการท่องเที่ยว
6) ปัญหาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
7) ปัญหาการดำเนินการปฏิรูปประเทศและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

ส่วนรายชื่อ สว.ที่เปิดอภิปราย ประกอบด้วย

1. นายเสรี สุวรรณภานนท์
2. นายจเด็จ อินสว่าง
3. นายพลเดช ปิ่นประทีป
4. นายออน กาจกระโทก
5. นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
6. นายจัตุรงค์ เสริมสุข
7. นายประมาณ สว่างญาติ
8. นายถวิล เปลี่ยนศรี
9. พล.อ.อู้ด เบื้องบน
10. ว่าที่ร.ต.วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี
11. นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา
12. นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
13. นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ
14. นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม
15. นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล
16. นายอนุศักดิ์ คงมาลัย
17. นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี
18. พล.อ.สำเริง ศิวาดำรงค์
19. นายอับดุลฮาลิม มินซาร์
20. นายโอสถ ภาวิไล
21. นายถนัด มานะพันธุ์นิยม
22. นางจิรดา สงฆ์ประชา
23. นายเจน นำชัยศิริ
24. พล.อ.สุนทร ขำคมกุล
25. นายนิพนธ์ นาคสมภพ
26. พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร
27. นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
28. นายประพันธ์ุ คูณมี
29. นายสมชาย แสวงการ
30. นายสุวรรณ เลิศปัญญาโรจน์
31. นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์
32. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
33. พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม
34. นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์
35. พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์
36. นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์
37. พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป
38. นายชาญวิทย์ ผลชีวิน
39. ร.อ.ประยุทธ เสาวคนธ์
40. นายพิทักษ์ ไชยเจริญ
41. พล.อ.สนั่น มะเริงสิทธิ์
42. นายณรงค์ อ่อนสอาด
43. นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร
44. นายสุชัย บุตรสาระ
45. นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง
46. นายกำพล เสิศเกียรติดำรงค์
47. นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
48. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
49. นายเฉลียว เกาะแก้ว
50. พล.ร.ท.สนธยา น้อยฉายา
51. นายจรินทร์ จักกะพาก
52. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
53. พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์
54. พล.ต.อ.ยุทธกร วงเวียน
55. พล.อ.บุญธรรม โอริส
56. นายคำนูณ สิทธิสมาน
57. นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์
58. นายสมชาย เสียงหลาย
59. นายมณเฑียร บุญตัน
60. นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์
61. พล.อ.นิวัตร มีนะโยธิน
62. พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
63. นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
64. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล
65. น.ส.ปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม
66. พล.ร.อ.พัลลภ ตมิศานนท์
67. นายอำพล จินดาวัฒนะ
68. คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
69. นายณรงค์ รัตนานุกูล
70. นายจิรชัย มูลทองโร่ย
71. นายบุญส่ง ไข่เกษ
72. นางนิสดารก์ เวชยานนท์
73. พล.ต.ท.สมหมาย กองวิสัยสุข
74. พล.อ.พิศณุ พุทธวงศ์
75. พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร
76. นายอนุสิษฐ คุณากร
77. นายเฉลา พวงมาลัย
78. นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง
79. พล.ต.ต.ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ
80. พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร
81. นายภาณุ อุทัยรัตน์
82. นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน
83 .นายกษิดิศ อาชวคุณ
84. นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา
85. พล.อ.ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์
86. พล.อ.วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล
87. นายไพโรจน์ พ่วงทอง
88. นางทัศนา ยุวานนท์
89. นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์
90. พล.อ.ต.เฉลิมชัย เครืองาม
91. นายบรรชา พงศ์อายุกูล
92. พล.อ.สราวุฒิ ชลออยู่
93. พล.อ.ประสาท สุขเกษตร
94. นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล
95. นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
96. พล.อ.วราห์ บุญญะสิทธิ์
97. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
98. พล.อ.อ.สุจินต์ แช่มช้อย

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net