Skip to main content
sharethis

สนง.กกต. ชี้แจงกรณีสื่อเสนอข่าว สนง.กกต. ยังออกระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับการเลือก สว. ไม่แล้วเสร็จ ระบุ ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือก สว. พ.ศ.2567 มีผลใช้บังคับแล้ว ส่วนร่างประกาศและร่างระเบียบ กกต. ที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างดำเนินการ

เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2567 เพจสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ข้อมูลว่าตามที่มีข่าวปรากฎทางสื่อว่า สนง.กกต. ยังดำเนินการออกระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ยังไม่แล้วเสร็จ นั้น สนง.กกต. ขอชี้แจงความคืบหน้ากรณีดังกล่าว ว่า ประการแรก ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือก สว. พ.ศ.2567 ซึ่งเป็นระเบียบที่ใช้ในการดำเนินกระบวนการจัดการเลือก สว. ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 ก.พ.67 และมีผลใช้บังคับแล้ว  ส่วนประการที่สอง ร่างประกาศ กกต. เรื่อง การมีลักษณะอื่น ๆ ในทำนองเดียวกันตามมาตรา 11 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว. พ.ศ.2561 อยู่ระหว่างการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ด้านประการที่สาม ร่างระเบียบ กกต. ว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือก สว. พ.ศ. .... สนง.กกต. จะส่งระเบียบดังกล่าวให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ลงประกาศในราชกิจจานเบกษา ในวันที่ 23 เมษายน 2567 ต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อระเบียบและประกาศดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับแล้ว สนง.กกต. จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net