Skip to main content
sharethis

ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.ฎ.เลือก สว.ฯ คาดมีผลบังคับใช้ 11 พ.ค และประกาศกำหนดวันเลือกและวันรับสมัคร 13 พ.ค. ส่วนการเลือก สว.ระดับอำเภอ จังหวัด และประเทศ มี 3 วัน 9,16,26 มิ.ย.นี้ และให้ประกาศผลการเลือก สว. 2 ก.ค 67

23 เม.ย. 2567 เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาลรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... โดยมีการกำหนดวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาทั้งระดับอำเภอ จังหวัด และระดับประเทศพร้อมกำหนดวันประกาศผลการเลือกด้วย 

คารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการให้ดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา 107 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เนื่องจากอายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง

คารม กล่าวว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 269 (4) บัญญัติให้อายุของวุฒิสภาตามมาตรานี้ มีกำหนด 5 ปี นับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งและได้มีพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2562 อายุของวุฒิสภาจึงครบกำหนด 5 ปี และจะสิ้นสุดลงในวันที่ 10 พ.ค. 2567 แต่ยังอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมี สว.ขึ้นใหม่ ดังนั้น เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง ให้ดำเนินการเลือก สว.โดยตราเป็น พ.ร.ฎ.ตามมาตรา 107 วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งบัญญัติให้การเลือก สว.ให้ตราเป็น พ.ร.ฎ. และภายใน 5 วัน นับแต่วันที่พ.ร.ฎ.มีผลใช้บังคับ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดวันเริ่มดำเนินการเพื่อเลือกไม่ช้ากว่า 30 วัน นับแต่วันที่ พ.ร.ฎ.ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

โฆษกฯ ระบุ กกต.คาดการณ์ว่า พ.ร.ฎ.จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 11 พ.ค. 2567 และประกาศกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครในวันที่ 13 พ.ค. 2567 กำหนดวันเลือก สว.ระดับอำเภอในวันที่ 9 มิ.ย. 2567 กำหนดวันเลือก สว.ระดับจังหวัดในวันที่ 16 มิ.ย. 2567 กำหนดวันเลือก สว. ระดับประเทศในวันที่ 26 มิ.ย. 2567 และกำหนดวันที่จะประกาศผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในวันที่ 2 ก.ค. 2567

อนุมัติงบสนับสนุน 227 ล้านใช้เลือก สว.

นอกจากเรื่องกำหนดการวันเลือกและวันประกาศผล สว.แล้ว ครม.ยังมติอนุมัติงบประมาณสนับสนุนตามที่สำนักงาน กกต.ขอเพิ่มสำหรับการเลือก สว.นี้ด้วย

คารมระบุว่า ครม.เห็นชอบตามที่ กกต.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งสิ้น 227,105,500 บาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายที่สำนักงาน กกต. ดำเนินการเอง จำนวน 100,949,700 บาท และเป็นค่าใช้จ่ายของหน่วยงานสนับสนุน 5 หน่วยงานจำนวน 126,155,800 บาท

ในรายงานระบุถึงเหตุผลที่สำนักงาน กกต.ขออนุมัติงบเพิ่มด้วยว่า ก่อนหน้านี้ กกต.ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินการมาตามร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เป็นจำนวนเงิน 1,198,866,800 บาทแล้ว แต่เนื่องจากสำนักงาน กกต.มีค่าใช้จ่ายในภารกิจที่จำเป็นต้องดำเนินการก่อนพ.ร.ฎ.เลือก สว.จะออกด้วย เช่น การเผยแพร่ความรู้ รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร การเตรียมความพร้อมในเรื่องต่าง ๆ อีกจำนวน 317,551,300 บาท เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจะต้องใช้จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,516,418,100 บาท 

อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กกต.มีเงินนอกงบประมาณคงเหลือเพียง 90,445,800 บาท เมื่อนำมาสมทบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แล้วยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินการดังกล่าว โดยยังขาดอยู่อีกจำนวน 227,105,500 บาท กกต.จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายการจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือตามจำนวนดังกล่าว

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net