Skip to main content
sharethis

สพฐ. ร่วมเสวนา มูลนิธิยุวพัฒน์ “ก้าวสู่โลกยุคใหม่ด้วยหัวใจซื่อสัตย์” เดินหน้าขยายผล “โรงเรียนคุณธรรม” ปูพรมทั่วประเทศ 245 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัดสพฐ. เข้าถึงเด็กเกือบ 7 ล้านคน ยกระดับเด็กไทยเก่งและดี

30 พ.ค.2567 เมื่อเร็วๆ นี้ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ร่วมงานประชุมสัมมนาทางวิชาการภายใต้แนวคิด “ก้าวสู่โลกยุคใหม่ด้วยหัวใจซื่อสัตย์” Shaping the Modern Landscape with Moral and Ethics Symposium 2024 จัดโดยมูลนิธิยุวพัฒน์ โดยมี นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการมูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วย นายพะโยม ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ กล่าวราย  มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนคุณธรรม จำนวน 420 คน นิเทศอาสา ผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคีเครือข่าย จำนวน 80 คน รวมทั้งสิ้นกว่า 500 คน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ควบคู่กับการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ ช่องทาง Facebook โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.)  กล่าวในงานตอนหนึ่งว่า คุณธรรมความซื่อสัตย์ เป็นนามธรรมที่อยู่ในความคิด จิตสำนึก แต่สามารถบ่มเพาะ ปลูกฝังได้ โดยเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสมกับช่วงวัย  สังคมที่เปี่ยมไปด้วยหัวใจซื่อสัตย์ ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษา  โดย สพฐ. ได้กำหนดให้ "ความซื่อสัตย์" เป็น 1 ใน 8 คุณลักษณะพึงประสงค์ และในปี 2567 นี้ สพฐ. ได้ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มุ่งพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ และกรอบแนวคิดในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 5 ประการ ได้แก่ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 245 เขต โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทุกโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 400,000 คน นักเรียน จำนวน 6,979,005 คน ตามแนวทาง "เรียนดี มีความสุข" ของพล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ. เพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน

วิเชียร พงศธร ประธานกรรมการมูลนิธิยุวพัฒน์  กล่าวว่า ดังที่พูดกันว่า เด็กๆ คือ อนาคตของชาติ จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีเรื่องท้าทายมากมาย ทั้งเรื่องการศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข รวมทั้ง ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน จึงเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ที่จะต้องร่วมมือกันเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก  กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมนับเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความเข้มแข็ง เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน สร้างสังคมที่เป็นความหวัง และจากงานในวันนี้ พบว่า มีโอกาสอย่างยิ่งที่เราจะฝากความหวังไว้กับเด็กๆ สำคัญคือ เราจะต้องให้โอกาสเด็กได้ลงมือทำ ด้วยความมุ่งมั่น และมีความหนักแน่น โดยจะต้องไม่กลัวความคิดใหม่ๆ ของพวกเขาที่มาจากปัจจัยแวดล้อมของสังคมที่เปลี่ยนไปเพราะเป็นเรื่องของกระบวนการเรียนรู้

พะโยม ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์  กล่าวว่า สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ มีภารกิจในการพัฒนาคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่เยาวชน โดยใช้กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม “4+6 โมเดล” เป็นแนวทางในการปฏิบัติ และ เน้นสร้างการมีส่วนร่วมให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของความซื่อสัตย์สุจริต จากผลการดำเนินงานจนถึงปัจจุบัน สถาบันฯ มีเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม 492 แห่งทั่วประเทศ มีนักเรียนได้รับประโยชน์จากโครงการฯ มากกว่า 3 แสนคน มีผู้นิเทศหรือ “นิเทศอาสา” คอยติดตามการดำเนินโครงงานของโรงเรียน 53 คน และเพื่อให้เกิดการขยายผลโรงเรียนในเครือข่ายมากขึ้น อันจะนำไปสู่การบ่มเพาะปลูกฝังคุณธรรมความซื่อสัตย์ในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้เป็นอนาคตของชาติ จึงมีความร่วมมือกับสพฐ.ในการสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างภาครัฐโดยสพฐ.และภาคประชาชนโดยมูลนิธิยุวพัฒน์

การประชุมครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากภาคตลาดทุน โดย กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (Thai CG Fund) สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมทั้งครู นักเรียน วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ พร้อมเป็นเวทีปล่อยแสง นำเสนอผลงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัลเกี่ยวกับแนวคิดด้านคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต และโครงงานคุณธรรมหรือกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมความซื่อสัตย์และคุณธรรมที่เกี่ยวข้องที่มีความโดดเด่น  โดยวิทยากรของงาน อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย บรรยายพิเศษ เรื่อง “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. และนายมานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมเสวนาทางวิชาการ “การจัดการศึกษาเสริมสร้างคุณธรรม เพื่อก้าวสู่โลกยุคใหม่ด้วยหัวใจซื่อสัตย์” เป็นต้น

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net