มุมมองความรักที่ถูกถ่ายทอดผ่านคำจำกัดความที่เรียกว่า “Hi-So”