Skip to main content
sharethis
กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโคกหินขาวร่วมกับนักศึกษากลุ่มดาวดินร้องกรมโยธาธิการและผังเมืองขอนแก่น ใช้สีเขียวในพื้นที่ห้วยเสือเต้นสำหรับการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดใหม่ จี้เปิดให้ ปชช.มีส่วนร่วม เผยห้วยเสือเต้นเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญระดับชาติแต่กลับมีโรงงานแป้งมันตั้งอยู่
 
27 พ.ย.2556 เมื่อเวลา 10.00 น.กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโคกหินขาวนำโดย นายบุญช่วย โสสีทา ประธานกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโคกหินขาว พร้อมด้วยนักศึกษากลุ่มดาวดินเดินทางไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นเพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องกำหนดพื้นที่ห้วยเสือเต้นให้เป็นสีเขียวในผังเมืองรวมของจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด
 
การยื่นหนังสือในครั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่บริเวณห้วยเสือเต้นเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2552 มีมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ โดยการประกาศให้พื้นที่ชุ่มน้ำโดยเฉพาะที่เป็นแหล่งน้ำจืดเป็นพื้นที่สีเขียวและมิให้ส่วนราชการเข้าไปใช้ประโยชน์ แต่ในความเป็นจริงกลับมีโรงงานแป้งมันเข้ามาใช้พื้นที่ในการก่อสร้างโรงงาน
 
อีกทั้ง จังหวัดขอนแก่นกำลังมีการจัดวางผังเมืองครั้งใหม่ ซึ่งกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโคกหินขาวมีความเห็นว่าควรมีการเปิดเผยข้อมูล เนื่องจากการวางผังเมืองดังกล่าวมีผลกระทบต่อหลายภาคส่วน จึงเรียกร้องให้เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการวางผังเมืองครั้งนี้ พร้อมทั้งเผยข้อมูลความคืบหน้าให้แก่สาธารณชนได้รับรู้
 
 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายบุญช่วย เป็นตัวแทนยื่นหนังสือของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโคกหินขาวต่อกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น โดยมีนางสาวนฤมล อัตนโถ เป็นผู้รับเรื่องแทน นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และนายบุญช่วย ยังได้ชี้แจงเหตุผลในการยื่นข้อเสนอในครั้งนี้
 
หลังจากรับฟังข้อเสนอ นางสาวนฤมล เปิดเผยขั้นตอนการจัดทำผังเมืองรวมของจังหวัดขอนแก่นว่า อยู่ในขั้นตอนแรก คือการสำรวจและกำหนดเขตผัง จึงยังไม่อาจให้ข้อมูลได้ ในตอนนี้จึงทำได้เพียงข้อมูลในเรื่องของขั้นตอนการวางและจัดทำผังเมืองรวมเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กรมโยธาธิการและผังเมืองรับรองว่า จะส่งความคืบหน้าให้แก่ทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโคกหินขาวได้รับทราบเป็นระยะและกระบวนการจัดทำผังเมืองในขั้นตอนของการทำประชาคมจะมีการเชิญเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างแน่นอน
 
ด้านนายวัชรพล จงใจภักดิ์ นักศึกษากลุ่มดาวดินกล่าวว่า เห็นด้วยในเรื่องที่ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองจะมีการจัดผังใหม่ เพราะในผังเมืองเดิม ยังมีการจัดแบ่งเขตพื้นที่ชุ่มน้ำที่ยังไม่สมบูรณ์ ดังที่ปรากฏว่า มีการตั้งโรงงานขนาดใหญ่ใกล้บริเวณพื้นชุ่มน้ำ ทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ได้รับผลกระทบ
 
 
กอค.ที่ ๐๒๒/๒๕๕๖                                
 
ศูนย์ประสานงานกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโคกหินขาว
๑๘๐ หมู่ ๘ บ้านหนองหารจาง ตำบลน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๓๑๐
 
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
 
เรื่อง ขอให้ประกาศผังเมืองบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้นเป็นเขตพื้นที่สีเขียว
เรียน นายสุวพงษ์ ภูนาคพันธุ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น
สิ่งที่แนบมา มติคณะรัฐมนตรี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เรื่อง ทะเบียนรายนาม พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติของประเทศไทยและมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ
 
เนื่องด้วย กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโคกหินขาวเป็นการรวมตัวของประชาชนบริเวณรอบพื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และปกปักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้น ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ตามสิทธิชุมชนแห่งบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พ. ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗
 
ตามข้อเท็จจริงปรากฏว่า พื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้นถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 เรื่อง ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทยและมาตรการการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้เห็นชอบมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประกาศผังเมือง ดังนี้
มาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ ข้อ ๑
 
“ประกาศให้พื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นสาธารณะทุกแห่งทั่วประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ชุ่มน้ำแหล่งน้ำจืดเป็นพื้นที่สีเขียวและมิให้ส่วนราชการเข้าไปใช้ประโยชน์ เพื่อสงวนไว้เป็นแหล่งรองรับน้ำและกักเก็บน้ำต่อไป"
 
เพื่อให้มาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำถูกบังคับใช้และเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้นอย่างชาญฉลาด กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโคกหินขาว จึงมีข้อมีเสนอดังนี้
 
·          เปิดเผยข้อมูลความคืบหน้ากระบวนการขั้นตอนการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่นและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตามสิทธิชุมชน แห่ง รธน. มาตรา ๖๖ , ๖๗
 
·         ให้ประกาศผังเมืองบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้นเป็นเขตพื้นที่สีเขียว
 
ขอแสดงความนับถือ
 
 
( นายบุญช่วย โสสีทา )
ประธานกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโคกหินขาว
 
 
 

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net