เทียบอัตราดอกเบี้ย ‘หนี้ครู’ กับ 'หนี้ธนาคาร'

เทียบอัตราดอกเบี้ย ‘หนี้ครู’ จากโครงการของธนาคารออมสินพบจ่ายดอกเบี้ย 5.15% ถึง 6% ต่อปี ผิดนัดชำระปรับอีก 8% ของเงินต้นคงเหลือ ส่วนดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์ลูกค้ารายย่อย MMR 7.12% ถึง 7.37% ต่อปี ขณะที่สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ใช้หลักประกัน ดอกเบี้ยพุ่งกระฉูดแตะ 15.5% ถึง21% ต่อปี ขณะที่ล่าสุดธนาคารออมสินทำหนังสือเวียนให้เร่งรัดฟ้องคดีครูที่ไม่เข้าร่วมมาตรการผ่อนปรนชำระหนี้

สำรวจอัตราดอกเบี้ย 'หนี้ครู' จาก "โครงการสวัสดิการเงินกู้การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา" หรือ ช.พ.ค. และ "โครงการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม" หรือ ช.พ.ส. ที่ธนาคารออมสินและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ยื่นข้อเสนอให้ครูกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำ แก้ปัญหาหนี้ครู โดยให้สมาชิกรวมหนี้จากหลายแหล่งมาไว้ที่ธนาคารออมสินเพียงที่เดียว

โดยอัตราดอกเบี้ยโครงการ ช.พ.ค. หลังปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่เมื่อเดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ทำให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 5.15% ถึง 6% ต่อปี ได้แก่

ช.พ.ค.2 และ ช.พ.ค.3 อัตราดอกเบี้ยเดิม MLR หรือ 6.5% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยใหม่ ลดลง 0.5% เป็น 6% ต่อปี

ช.พ.ค.4 อัตราดอกเบี้ยเดิม MLR หรือ 6.50% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยใหม่ ลดลง 0.75% เป็น 5.75% ต่อปี

ช.พ.ค.5 อัตราดอกเบี้ยเดิม MLR หรือ 6.5% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยใหม่ ลดลง 1% เป็น 5.5% ต่อปี

ช.พ.ค.6 อัตราดอกเบี้ยเดิม MLR-0.5 หรือ 6% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยใหม่ ลดลง 0.75% เป็น 5.25% ต่อปี

ช.พ.ค.7 อัตราดอกเบี้ยเดิม MLR-0.85 หรือ 5.65% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยใหม่ ลดลง 0.5% เป็น 5.15% ต่อปี

ส่วนอัตราดอกเบี้ยโครงการ ช.พ.ส. อัตราดอกเบี้ยเดิม MLR หรือ 6.5% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยใหม่ ลดลง 0.75% เป็น 5.75% ต่อปี

โดยเงื่อนไขของโครงการ ช.พ.ค. สามารถผ่อนชำระได้ 30 ปี การกู้เงินโดยไม่ต้องวางหลักทรัพย์ แต่สามารถใช้บุคคลค้ำประกัน หรือทำประกันชีวิตกับธนาคารไว้เป็นหลักประกันก็ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมโครงการต้องจ่ายเบี้ยประกันล่วงหน้า 9 ปี ซึ่งแตกต่างจากการทำประกันทั่วไปที่จ่ายเบี้ยประกันปีต่อปี หากผิดนัดชำระหนี้ มีเบี้ยปรับร้อยละ 8 ของเงินต้นคงเหลือ นอกจากนี้หากเจ้าหนี้คือธนาคารออมสิน ปรับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ลูกหนี้ต้องยอมให้คิดตามอัตราดอกเบี้ยใหม่

นอกจากนี้ยังปรับเกณฑ์ผ่อนชำระหนี้ใหม่ ให้กับลูกหนี้ชั้นดีที่ชำระเงินกู้เป็นประจำ ได้แก่ หนึ่ง ปลอดเงินต้น 3 ปี จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย ในกรณีที่ครูมีเงินในบัญชีเกิน 30% ของจำนวนเงินกู้ทั้งหมด สอง ปลอดเงินต้น 3 ปี จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย 50% กรณีที่มีเงินในบัญชีเหลือ 15-30% ของจำนวนเงินกู้ทั้งหมด และสาม ปลอดเงินต้น 3 ปี จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย 25% กรณีที่มีเงินใบบัญชีเหลือต่ำกว่า 15%

ผอ.ธนาคารออมสินยืนยันดอกเบี้ยถูกกว่าสินเชื่อบุคคล

ในรายงานของวอยซ์ออนไลน์ ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า โครงการเงินกู้ ช.พ.ค.นี้เกิดขึ้นเพื่อจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก ช.พ.ค. เพื่อชำระหนี้และนำเงินไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและบุคคลในครอบครัว การศึกษา รักษาพยาบาล และใช้จ่ายกรณีจำเป็นอื่นๆ จากที่ครูต้องกู้หนี้นอกระบบ เสียดอกเบี้ยร้อยละ 10-20 ต่อเดือน โครงการนี้ธนาคารออมสินได้เข้ามาช่วยให้ครูเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ โดยตามข้อตกลงใหม่คิดดอกเบี้ยในอัตรา 5-6% ต่อปี ผ่อนชำระนาน 30 ปี ขณะที่สินเชื่อบุคคลทั่วไปในระบบสถาบันการเงินที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 – 28 ต่อปี นอกจากนี้เงินกู้ ช.พ.ค. ยังคิดดอกเบี้ยลดต้นลดดอกเช่นเดียวกับสินเชื่อเคหะที่มีเงินงวดผ่อนชำระต่ำ ทำให้สามารถกู้เงินในจำนวนที่สูงขึ้นได้ แล้วแต่ความจำเป็นของครู

สำหรับยอดสินเชื่อของโครงการ ช.พ.ค. ที่มีผู้กู้รวม 433,000 ราย คิดเป็นวงเงินกู้ประมาณ 406,000 ล้านบาท มีหนี้เสียหรือ NPLs ประมาณ 4,079 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.94 ของลูกหนี้ทั้งหมด

เทียบอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์ MRR และสินเชื่อไม่ใช้หลักประกัน

ผู้สื่อข่าวพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสินเชื่อประเภทบุคคลของธนาคารพาณิชย์ ที่ให้กู้กับลูกค้ารายย่อยชั้นดี หรือ MRR (Minimum Retail Rate) และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่ใช้หลักประกัน พบว่าธนาคารพาณิชย์ตัวอย่าง 5 แห่ง กำหนดอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี MMR ระหว่าง 7.12% ถึง 7.37% และอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ใช้หลักประกันที่ 15.5% ถึง21%

ธนาคารกสิกรไทยให้ดอกเบี้ย MRR 7.12% ต่อปี สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่ใช้หลักประกันอยู่ที่ 17.12% ต่อปี

ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้ดอกเบี้ย MRR 7.37% ต่อปี สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ใช้หลักประกันอยู่ที่ 19.37% ต่อปี

ธนาคารทหารไทย ให้ดอกเบี้ย MRR 7.275% ต่อปี สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ใช้หลักประกันอยู่ที่ 15.5% ต่อปี

ธนาคารกรุงเทพ ให้ดอกเบี้ย MRR 7.125% ต่อปี สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ใช้หลักประกันที่อยู่ 18% ต่อปี

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ให้ดอกเบี้ย MRR 7.2% ต่อปี ให้สินเชื่อบุคคลไม่ใช้หลักประกันอยู่ที่ 21% ต่อปี

ในส่วนของสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ (ข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2561) สำหรับวงเงินกู้ 3 ปีแรกอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ตัวอย่าง 7 แห่ง อยู่ระหว่าง 2.97-4.25% ต่อปี เงื่อนไขเป็นไปตามข้อเสนอและรายละเอียดของแต่ละธนาคาร โดยข้อมูลใน ddproperty ระบุดังนี้

ธนาคารกรุงเทพ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 4.50% ต่อปี

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 2.97% ต่อปี

ธนาคารกสิกรไทย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 3.22% ต่อปี

ธนาคารทหารไทย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีอยู่ที่ 3.50% ต่อปี

ธนาคารกรุงไทย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 4.20% ต่อปี

ธนาคารออมสิน อัตราดอกเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 4.25% ต่อปี

ส่วนธนาคารไทยพาณิชย์ มีอัตราดอกเบี้ยของแต่ละโครงการไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับธนาคารจะกำหนด

000

ก่อนหน้านี้กลุ่มครูในนามเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูแห่งประเทศไทยนำโดยอวยชัย วะทา ประกาศเชิญชวนครู 4.5 แสนคนขอพักชำระหนี้ครูเป็นเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่สิงหาคม และขอปรับโครงสร้างดอกเบี้ยเหลือ 1% โดยอ้างว่ามีระบบโครงสร้างการชำระหนี้ที่ไม่เป็นธรรม โดยขอให้เปิดการเจรจากับรัฐบาลและธนาคารออมสินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้และระบบการจ่ายหนี้ (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง)

ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 ก.ค. มติชนออนไลน์เผยแพร่หนังสือเวียนของธนาคารออมสิน มีหนังสือเวียนถึงกรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าสำนักงานว่าภายในเดือนสิงหาคมนี้ให้เร่งรัดการฟ้องคดีลูกหนี้สินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่ชำระหนี้

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์