Skip to main content
sharethis

ราชกิจจานุเบกษาประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง สว.ชุดใหม่แทนชุดปัจจุบัน 250 คนที่หมดวาระเมื่อวานนี้ (10 พ.ค.) กกต.เผยวันแรกมีผู้สนใจรับใบสมัคร สว.ทั่วประเทศ 1,933 คน

11 พ.ค. 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2567  โดยมีรายละเอียดดังนี้

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ 24 เม.ย.พ.ศ.2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 107 วรรคห้า และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2567”
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
มาตรา 4 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระราชโองการ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

สำหรับ สว.ชุดปัจจุบัน 250 คน จะครบวาระเมื่อวันที่ 10 พ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งหลังการการประกาศ พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือก สว. ในเว็บไซต์ราชกฤษจานุเบกษา เพื่อประกาศเข้าสู่กระบวนการเลือก สว.ชุดใหม่ อย่างเป็นทางการ

วันแรก (10 พ.ค.) มีผู้ประสงค์รับใบสมัคร 1,933 คน

Thai PBS  รายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สรุปวันแรก (10 พ.ค.) มีผู้ประสงค์รับใบสมัครเพื่อเตรียมจะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ที่นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น และกทม. จำนวน 1,933 คน

นอกจากนี้ ยังรายงานอีกว่า ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ขอรับใบสมัครได้จากนายทะเบียนอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตทุกแห่งทั่วประเทศภาพรวมยังไม่คึกคักเท่าที่ควร

โดยบรรยากาศที่สำนักงานทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี ผู้ประสงค์ลงสมัคร สว. ทยอยมาขอรับใบสมัคร หรือ "ใบ สว.2" และแบบข้อมูลแนะนำตัว หรือ "ใบ สว.3" รวมทั้งแบบหนังสือรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ในกลุ่มที่สมัคร ซึ่งจังหวัดลพบุรีทั้งหมด 11 อำเภอ มีผู้ประสงค์ลงสมัคร สว.กว่า 50 คน

ส่วนที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ มีผู้ขอใบสมัคร สว.5 คน  นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ระบุว่า เตรียมความพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ รองรับผู้ขอใบสมัคร แต่ขั้นตอนการสมัครค่อนข้างซับซ้อน จึงแนะนำให้ผู้ประสงค์ลงสมัคร สว. ศึกษารายละเอียดก่อน

กกต.แจ้งผู้สนใจสมัคร สว.ขอรับใบสมัครได้ที่ สนง.เขต-สำนักทะเบียนอำเภอ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยังแจ้งว่าขณะนี้สำนักทะเบียนอำเภอ รวมถึงสำนักงานเขตทุกเขต ได้เปิดบริการให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ไปขอรับใบสมัคร (สว.2) พร้อมแบบข้อมูลแนะนำตัว (สว.3) และหนังสือรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หรือทำงานในกลุ่มที่สมัคร (สว.4) ด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

โดยใช้หลักฐานแสดงตนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 1.บัตรประจำตัวประชาชน หรือ 2.บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือ 3.บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร หรือ 4.หลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่ www.ect.go.th หรือสอบถามได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด และสายด่วน 1444 ในวันและเวลาราชการ

นอกจากนี้ยังเผยแพร่ภาพอินโฟกราฟิกการแนะนำตัวโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองว่าสามารถระบุข้อความอะไรได้บ้าง โดยกำหนดให้ผู้สมัครใช้ข้อความตามเอกสารแนะนำตัวของผู้สมัครที่ต้องดำเนินการตามข้อ 7 ของระเบียบ กกต.ว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 2567 คือ 1.ข้อมูลส่วนตัว 2.รูปถ่าย 3.ประวัติการศึกษา 4.ประวัติการทำงาน และถ้าประสบการณ์ในการทำงานในกลุ่มที่สมัครเท่านั้น พร้อมเน้นย้ำว่าต้องเผยแพร่แก่ผู้สมัครอื่นในการเลือกเท่านั้น

เปิดไทม์ไลน์เลือก สว. คาด กกต.เปิดรับสมัคร 20 กลุ่มอาชีพ 20-24 พ.ค.นี้ ก่อนประเดิมเลือกระดับอำเภอ 9 มิ.ย.

สำนักข่าวไทย รายงานว่าหลังประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 2567 มีผลใช้บังคับในวันนี้ จากนี้ กกต.จะมีการประชุม และประกาศกำหนดวันสมัครและวันเลือก สว.จาก 20 กลุ่มอาชีพ ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นภายในวันที่ 13 พ.ค. 2567 โดยคาดว่าจะประกาศให้มีการเปิดรับสมัครในวันที่ 20-24 พ.ค. 2567

ก่อนที่จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร และกำหนดให้มีการเลือก ส.ว.ระดับอำเภอในวันที่ 9 มิ.ย. 2567 จากนั้นภายใน 7 วัน นับแต่การเลือกระดับอำเภอจะมีการเลือก สว.ในระดับจังหวัด ซึ่งคาดว่าจะเป็นวันที่ 16 มิ.ย. 2567 และภายใน 10 วัน หลังการเลือกระดับจังหวัด ก็จะมีการเลือกในระดับประเทศ ซึ่งคาดว่าจะเป็นวันที่ 26 มิ.ย. 2567

โดยหลัง กกต.ได้รับผลการนับคะแนนจากผู้อำนวยการเลือกตั้งระดับประเทศแล้ว กกต.จะยังไม่ประกาศผลทันที แต่จะรอไว้ไม่น้อยกว่า 5 วัน หากเห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยถูกต้องสุจริตเที่ยงธรรม ก็จะประกาศผลการเลือกในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งคาดว่าจะประกาศได้ในวันที่ 2 ก.ค. 2567

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net