Quote of the Day

"ที่ผ่านมาผมบริหารกรุงเทพมหานครเป็นไปตามกฎหมาย ตามนโยบายที่ได้หาเสียง จะไม่มีวันที่จะบริหารกรุงเทพฯตามความเห็นของสตง.เพราะว่าพี่น้องประชาชนกว่า 1.2 ล้านคนเลือกผมมาให้ดำเนินนโยบายตามที่ผมได้หาเสียงไว้ ทั้งนี้ ผมเคารพสตง.แต่ต้องขออภัยที่ ผมเคารพพี่น้องประชาชนมากกว่าเคารพสตง.” 

“ผมอยากเห็นความยุติธรรมในบ้านเมืองนี้ แต่สิ่งที่ผมเห็นและได้ประสบพบเจอตอนนี้มันคือความอยุติธรรม ผมจะไม่หยุดผมจะไม่สยบยอมต่ออำนาจเผด็จการผมจะต่อสู้ต่อไป”

"โลกเขาเป็นยังไง อย่าไปคิดเอาเอง วันนี้เราอยู่กับกฏหมายโลกเขาหรือเปล่า กฏหมายระหว่างประเทศเขามีไหม สิทธิมนุษยชนเขามีไหม เขายกเลิกกฏหมายประหารชีวิตไปกี่ประเทศแล้ว"

"ถ้าการทำประชามตินั้น ไม่สามารถที่จะมีการรณรงค์หรือไม่สามารถที่จะเปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี เราก็ยากที่เรียกได้ว่าการกระทำเช่นนั้นมันมีลักษณะเป็นประชามติ"