สแกนใครเป็นใครใน สปช. : สภาปฏิรูปนายทุนขุนนางและนกหวีด

(ดูภาพขนาดใหญ่)

เมื่อวันที่ 6 ต.ค. ที่ผ่านมาได้มีราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) ประกาศระบุว่า  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ตามมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557  จำนวน 250 คน

จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นที่ปรากฏในอินเตอร์เน็ตเพื่อพิจารณาถึงตำแหน่ง สถานะและบทบาทของ 250 สปช. ที่จะทำหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่างๆ ของประเทศนั้น  ส่วนมากกว่าครึ่งเป็นข้าราชการทั้งอดีตและปัจจุบัน เช่น ปลัด อธิบดี ผู้ว่าราชการ อาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัย นายทหารและตำรวจ ฯลฯ อย่างน้อยประมาณ 52 %

นักวิชาการประจำมหาวิทยาลัยและอิสระ สาขาต่างๆ อย่างน้อยประมาณ 19% ขณะที่บรรดานายทุน นักธุรกิจ หอการค้าจังหวัด ฯลฯ อย่างน้อยประมาณ 16 % และแกนนำ แนวร่วม กปปส. กลุ่ม 40 ส.ว. อย่างน้อยประมาณ 13%

นักการเมืองชาติ-ท้องถิ่น (อบต. อบจ. เทศบาล ส.ส. ส.ว.) ทั้งสังกัดพรรคเพื่อไทย ประชาธิปัตย์และพรรคอื่นๆ รวมถึงไม่สังกัด อย่างน้อยประมาณ 13%  เกี่ยวข้องการรัฐประหาร 49 เช่น เป็น สนช. หรือ สสร.50 อย่างน้อยประมาณ 7% และองค์กรพัฒนาเอกชนหรือ NGO อย่างน้อยประมาณ 5% โดยมีตัวแทนจากองค์กรแรงงานเพียง 1 คน จากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นอกจากนี้ยังมีผู้ที่เคยร่วมงานปฏิรูปที่แต่งตั้งโดยรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หลังสลายการชุมนุม เม.ย.-พ.ค.53 เช่น สมัชชาปฏิรูป กรรมการปฏิรูป คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ รวมทั้งหลายบุคคลมีสถานะที่มากกว่า 1 สถานะด้วย

1. นายกษิดิ์เดชธนทัต เสกขุนทด

รองประธานสภาพัฒนาการเมือง/ สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง จ. จังหวัดนครราชสีมา

2. นายกาศพล แก้วประพาฬ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

3. นายกิตติ โกสินสกุล

นายกสมาคมการประมง จ.ตราด / รองเลขาธิการสำงานใต้ร่มพระบารมี

4. นางกัญญ์ฐญาณ์ ภู่สวาสดิ์

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก

5. นายกงกฤช หิรัญกิจ

สนช.49 / ประธานกรรมการ โรงแรมสีมาธานี / อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

6. นายกมล รอดคล้าย

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) / กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิลูกเสือแห่งชาติ / รองเลขาธิการคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ

7. นางกอบกุล พันธ์เจริญวรกุล

สมาชิกวุฒิสภาสรรหาภาควิชาการ พ.ศ. 2551-54 กลุ่ม 40 ส.ว. / กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2537-42, 2545-50 / รองศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2542 - 2550

8. นางกอบแก้ว จันทร์ดี

อดีต ส.ว.กลุ่ม 40 ส.ว. อดีตรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (เกษียรอายุราชการ ปี 2555)/ พ.ศ.2555 กรรมการ (ผู้แทนหน่วยราชการกรมการพัฒนาชุมชน) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

9. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ อดีตผู้บริหารส่วนกลยุทธ์นโยบายการเงิน สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย อดีตผู้บริหารสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน และผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

ประธานกรรมการบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด / กรรมการบริหาร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ประธานคณะกรรมการภาษี สภาหอการค้าไทย / กรรมการสภาหอการค้าไทย / กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11. นายกิตติภณ ทุ่งกลาง

เลขาธิการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

12. นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์

นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

13. นางกูไซหม๊ะวันซาฟีหน๊ะ มนูญทวี

อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคชาติพัฒนา จ.ยะลา

14. นายเกริกไกร จีระแพทย์

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ และ ประธานกรรมการ/ อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์

15. นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง

นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

16. นายเกษมสันต์ จิณณวาโส

รองปลัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

17. นายโกเมศ แดงทองดี

อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและฉะเชิงเทรา

18. นายโกวิทย์ ทรงคุณ

รองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดสุโขทัย / รองประธานผู้ประนีประนอม ประจำศาลจังหวัดสวรรคโลก

19. นายโกวิท ศรีไพโรจน์

พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 1

20. นายไกรราศ แก้วดี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

21. นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ

รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม / ที่ปรึกษาสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย / ที่ปรึกษาคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

22. นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์

อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ / ประธานมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ

23. พลตำรวจตรี ขจร สัยวัตร์

อดีต ส.ว.หนองคาย / อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน / กลุ่ม 24 ตุลา 51

24. พลอากาศเอก ขวัญชัย เอี่ยมรักษา

อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ

25. นายเขมทัต สุคนธสิงห์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / ประธานกรรมการ บริษัท สิขร จำกัด

26. นายเข็มชัย ชุติวงศ์

ผู้ตรวจสำนักงานอัยการสูงสุด

27. พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร

เลขานุการประธาน กสทช. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสาร

28. นายคณิศร ขุริรัง

เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานี

29. นายคำนูณ สิทธิสมาน

อดีต ส.ว.กลุ่ม 40 ส.ว.

30. นายคุรุจิต นาครทรรพ

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน บอร์ด ของบริษัท ปตท.

31. นายจรัส สุทธิกุลบุตร

อดีตประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา

32. นายจรัส สุวรรณมาลา

อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เคยขึ้นเวที กปปส.หลายครั้ง

33. พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา

ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนัก งานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

34. นายจรูญ จึงยิ่งเรืองรุ่ง

อดีต กกต.จ.สระบุรี ผจก.สระบุรีสรรพกิจ

35. พลเอก จิระ โกมุทพงศ์

เจ้ากรมพระธรรมนูญ

36. พลเอก จิรพันธ์ เกษมศานติ์สุข

ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า (ปี 51)

37. พันตำรวจโท จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์

อดีตส.ว.มุกดาหาร

38. ว่าที่ร้อยเอก จิตร์ ศิรธรานนท์

ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลาง หอการค้าไทย และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)

39. นายจีระรัตน์ นพวงศ์ ณ อยุธยา

รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

40. นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี

สสร. 50 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด (มหาชน) บิดา จิตภัสร์ กฤดากร แกนนำ กปปส.

41. นางจุรี วิจิตรวาทการ

อดีตอธิการบดีคนที่ 10 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) / สนช. 49

42. นายจิรวัฒน์ เวียงด้าน

รองประธานสโมสรนครพนม เอฟซี

43. นางจุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์

หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อดีต กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่

44. นายจุมพล รอดคำดี

ประธานคณะทำงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน อำนวยการสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

45. นายจุมพล สุขมั่น

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย อดีตประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง

46. นายเจน นำชัยศิริ

รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

47. นายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

48. พลอากาศเอก เจษฎา วิจารณ์

ผอ.สพร.ทอ.  กูรูฟุตบอลเยอรมัน คอลัมนิสต์จากสยามสปอร์ตฯ นักเรียนเก่ามหาวิทยาลัยทหารนอยบีแบร์ก (มึนเช่น).

49. นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง

แกนนำ พันธมิตรฯและ กปปส. อดีต ส.ว. กทม.ปี 43-49 / สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550(สสร.50)  กรรมการและโฆษกประจำคณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)

50. นายจำลอง โพธิ์สุข

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

51. นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน

อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

52. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช

อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

53. นายเฉลิมศักดิ์ อบสุวรรณ

อดีตประธานหอการค้าจังหวัดพังงา

54. นางชัชนาถ เทพธรานนท์

26 ม.ค.57 ร่วมกับ ประชาคมวิทยาศาสตร์ เรียกร้องให้รัฐบาล(ยิ่งลักษณ์)รักษาการลาออกทันที เพื่อเปิดทางให้ประชาสังคมเข้ามาปฏิรูปประเทศ อดีตผู้เชี่ยวชาญสาขาเคมีอินทรีย์ ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และอดีตรองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี คณะอนุกรรมการประเด็นทางการค้า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คณะอนุกรมการพัฒนาอุตสาหกรรมนวัตกรรม คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

55. นายชัย ชิดชอบ

อดีตประธานรัฐสภา

56. นายชัยพร ทองประเสริฐ

อดีตนายก อบจ.อำนาจเจริญ

57. นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี.

58. นายชัยอนันต์ สมุทวณิช

สมาชิกกลุ่มรัฐบุคคล / อดีตผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อดีตประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อดีตกรรมการปฏิรูปประเทศ

59. นายชาลี เจริญสุข

กปปส.แปดริ้ว ประธานสาขาพรรคประชาธิปัตย์ ฉะเชิงเทรา อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 ฉะเชิงเทรา

60. นายชาลี เอียดสกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง

61. นายชาลี ตั้งจีรวงษ์

เคยร่วมเวที กปปส. กลุ่มลูกช้าง มช. สมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

62. พลเรือเอก ชาญชัย เจริญสุวรรณ

อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ

63. นายชาติชาย ณ เชียงใหม่

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ผอ.หลักสูตร ป.โท การพัฒนาผู้นำเพื่อองค์กรที่ยั่งยืน นิด้า

ผู้อำนวยการหลักสูตร LEAD ที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ที่ปรึกษาอาวุโสสถาบันส่งเสริมการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

64. นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์

อดีตประธานกรรมการบริหารสำนักงาน รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านการศึกษา

65. นายชิตชัย จิวะตุวินันท์

นายกเทศมนตรีตำบลบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์

66. นายชูชัย ศุภวงศ์

ขึ้นเวที กปปส. อดีตประธานคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาปฏิรูป  อดีตเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ประธานคณะทำงานแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมหลักฐานกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ของ กสม.

67. นายชูชาติ อินสว่าง

ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"

สังกัด สำนักงานเขตพื้นการการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 "สุพรรณบุรี - นครปฐม"

68. พลเอก ชูศิลป์ คุณาไทย

สนช.49 ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

69. นายเชิดชัย วงศ์เสรี

อดีตผู้สมัคร ส.ว.ภูเก็ต สมาชิกอบจ.ภูเก็ต

70. นายเชื้อ ฮั่นจินดา

ประธานสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย.

71. นายฐิติ วุฑฒิโกวิทย์

ข้าราชการบำนาญ

72. พลโท ฐิติวัจน์ กำลังเอก

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม บุตรชาย พล.อ.อาทิตย์ กำลังเอก อดีตผู้บัญชาการทหารบก อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทย

73. นางฑิฆัมพร กองสอน

ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน

74. นายณรงค์ พุทธิชีวิน

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

75. นายณรงค์ วรงศ์เกรียงไกร

ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน

76. นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา

กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ อดีตอธิบดีกรมอนามัย

77. นายดิเรก ถึงฝั่ง

อดีต ส.ว.นนทบุรี / ปี 52 ประธานกรรมการสมานฉันท์เพื่อปฏิรูปการเมืองและแก้ไขรัฐธรรมนูญ

78. นายดำรงค์ พิเดช

หัวหน้าพรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย อดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปี 56

79. นายดุสิต เครืองาม

น้องชาย นายวิษณุ เครืองาม  รองนายกฯ / อดีตอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรไฟฟ้า คณะวิศวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยโซลาร์ฟืวเจอร์ จำกัดและนายกสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย

80. นายดุสิต ลีลาภัทรพันธุ์

อดีตนักการเมืองท้องถิ่น ยะลา

81. พลโท เดชา ปุญญบาล

เลขานุการคณะทำงานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารฯ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

82. นายเดชฤทธิ์ ปัญจะมูล

อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี อดีตผู้สมัคร ส.ว.ปราจีนบุรี

83. นางตรึงใจ บูรณสมภพ

ส.ว.สรรหา กลุ่ม 40 ส.ว.

84. นางเตือนใจ สินธุวณิก

อดีตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ที่ปรึกษารักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อดีตผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะนายกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้- แปซิฟิค (SEAPAVAA) สมัยที่ 2

85. นางถวิลวดี บุรีกุล

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

86. นายถาวร เฉิดพันธุ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

87. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์

อดีตผู้ว่าการ ปตท. คนแรก  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ประธานกรรมการ บมจ. ลินเด้ (ประเทศไทย)

88. นายทนงศักดิ์ ทวีทอง

เคยร่วมเวที กปปส. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ลงสมัครในนามพรรคประชาธิปัตย์)

89. นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ

รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)  ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ประธาน บริษัท ที.เค.การ์เม้นท์ แม่สอด จำกัด

90. นางสาวทัศนา บุญทอง

กลุ่ม 40 ส.ว.

91. นางทิชา ณ นคร

ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน บ้านกาญจนาภิเษก

92. นายทิวา การกระสัง

ทนายความกลุ่มเพื่อนเนวิน

93. นายเทียนฉาย กีระนันทน์

รองประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

94. นายเทียนชัย ปิ่นวิเศษ

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 57 สุพรรณบุรี เขต 4 พรรคชาติพัฒนา เคยลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคเพื่อไทยเมื่อปี 54

95. นายทรงชัย วงศ์สวัสดิ์

อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เคยได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาจังหวัดลำพูน (สจ.) และเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลำพูน สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544

96. พันเอก ธนศักดิ์ มิตรภานนท์

ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 6 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

97. นายธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

เคยขึ้นเวที กปปส. / รองคณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

98. นายธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสำนักงาน ก.พ.ร.  ปี 44 กรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  อดีตผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

99. นายธวัช สุวุฒิกุล

อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

100. นายธวัชชัย ยงกิตติกุล

เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย

101. พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร

อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการ และการบริหารงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) / สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคชาติพัฒนา ลำดับที่ 1 / ได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แต่ขาดคุณสมบัติ

102. นายธวัชชัย อุ่ยพานิช

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1

103. นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด และกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

104. นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์

เลขานุการนายกสมาคม อบต. แห่งประเทศไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี

105. นายธำรง อัศวสุธีรกุล

ประธานมูลนิธิกำแพงเพชร ประชานุเคราะห์ เจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดสามเพชร

106. พลโท นคร สุขประเสริฐ

ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด

107. นางนรีวรรณ จินตกานนท์

กลุ่ม 40 ส.ว. อดีตสมาชิกวุฒิสภา สรรหา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน (นิด้า)  คณบดี คณะสถิติประยุกต์ ( นิด้า)  ประธานสภาอาจารย์ (นิด้า)  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (นิด้า) เลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ

108. นายนันทวัฒน์ บรมานันท์

ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชน.

109. พลโท นาวิน ดำริกาญจน์

หัวหน้านายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ อดีตผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการ ประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

110. นายนิฟาริด ระเด่นอาหมัด

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

111. นายนิคม มากรุ่งแจ้ง

ผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดสมุทรสาคร รองนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก สมุทรสาคร

112. นายนิพนธ์ คำพา

อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

113. นายนิพนธ์ นาคสมภพ

นายกสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย) ผู้อำนวยการช่อง ASTV 3

114. นายนิมิต สิทธิไตรย์

ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

115. นายนิรันดร์ พันทรกิจ

หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ อาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อดีตเลขาธิการ สำนักจุฬาราชมนตรี

116. นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง

ข้าราชการบำนาญ/อดีตนายอำเภอบาเจาะ/อดีตประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุข จังหว้ดนราธิวาส/อดีตผู้พิพากษาสมทบประจำศาลจังหวัดนราธิวาส

117. นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

ร่วมเวที กปปส. / ศิลปินแห่งชาติ คณะสมัชชาปฏิรูปประเทศ

118. นายนำชัย กฤษณาสกุล

อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสตูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดสตูล ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาสตูล

119. นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าและอุปนายกราชบัณฑิตยสถานคนที่ 1

120. นายบัญชา ปรมีศณาภรณ์

ทนายความคดีโครงการรับจำนำข้าวของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

121. นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์

ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม

122. นายบุญถิ่น มั่นเกษวิทย์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

123. นายบุญเลิศ คชายุทธเดช

อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญปี 2540  สื่อมวลชนอาวุโส และอดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน

124. นางเบญจวรรณ สร่างนิทร

อดีตเลขาธิการ ก.พ. ปี 54 กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

125. นายประชา เตรัตน์

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

126. นายประทวน สุทธิอำนวยเดช

ข้าราชการบำนาญ อดีต อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี อดีตสมาชิกวุฒิสภาแบบแบ่งเขต

127. นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

128. นางประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด

บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

129. นางประภาภัทร นิยม

อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ ปี 55 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่งอรุณ

130. นางประภาศรี สุฉันทบุตร

ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดยโสธร ประธานกรรมการบริหาร รพ.นายแพทย์หาญ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

131. นายประมนต์ สุธีวงศ์

ประธาน บ.โตโยต้า และประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นฯ อดีต สนช. 49

132. นายประสาร มฤคพิทักษ์

อดีต ส.ว.กลุ่ม 40 ส.ว.

133. นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์

ส.ว.นครปฐม  อัยการอาวุโส นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนครปฐม ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

134. พลเอก ประสูตร รัศมีแพทย์

อดีตที่ปรึกษารมว.กลาโหม

135. นายประเสริฐ ชิตพงศ์

อดีตส.ว.สงขลา /  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

136. นายประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์

ศัลยแพทย์ระบบประสาท คณะแพทย์โรงพยาบาลเวชธานี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

137. นายปราโมทย์ ไม้กลัด

ขึ้นเวที กปปส. (นำข้าราชการกรมชลประทานกว่า 300 คน มาสมทบกับกลุ่ม กปปส. ที่แยกปทุมวัน (ดู)/ อดีต ส.ว. กทม. / อดีตอธิบดีกรมชลประทาน อดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

138. นายปรีชา เถาทอง

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ รองประธานกรรมการมูลนิธิ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

139. นายปรีชา บุตรศรี

อดีตผู้ว่าราชการหลายจังหวัด อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

140. พลตำรวจตรี ปรีชา สมุทระเปารยะ

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดสมุทรปราการ ข้าราชการบำานาญ

141. นายปิยะวัติ บุญ-หลง

ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ อดีต ผอ.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

142. นายเปรื่อง จันดา

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

143. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศไทย อดีตปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และอดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

144. นายพงศ์โพยม วาศภูติ

อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย เคยขึ้นเวที กปปส. เดลินิวส์รายงานด้วยว่า เคย 24 พ.ย. 56 ได้ฝากสารถึงข้าราชการ ให้ เลือกระหว่างประชาธิปไตยหรือเผด็จการรัฐสภา เลือกระหว่างมวลมหาประชาชนหรือระบอบทักษิณ และเคยรวมตัวในชื่อกลุ่มรักประเทศไทยไปให้กำลังใจ ป.ป.ช.ในการปฏิบัติหน้าที่

145. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

อดีตรองประธาน สนช.ปี 2549

146. นายพนา ทองมีอาคม

รักษาการคณะกรรมการกสทช. กรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) อดีตคณบดีคณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

147. นายพรชัย มุ่งเจริญพร

นักการเมืองพรรคภูมิใจไทย จ.สุรินทร์

148. นางพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์

กลุ่ม 40 ส.ว. ข้าราชการบำนาญ อดีตคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล

149. นางพรรณวีรินทร์ รัตนวานิช

หัวหน้ากลุ่มงานประสานงาน สำนักงานรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสรักษาการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

150. นางพรรณี จารุสมบัติ

อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน  น้อง พินิจ จารุสมบัติ 

151. นายพรายพล คุ้มทรัพย์

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตกรรมการปตท., กรรมการไทยออยล์, สมาชิกกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน

152. นายพลเดช ปิ่นประทีป

ดำเนินรายการเวทีปฏิรูปกับ กปปส. / รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา กรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย อดีตคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป

153. พลเอก พอพล มณีรินทร์

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

154. พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป

อดีตนายทหารคนสนิทของ "ป๋าเปรม" อดีตหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิรัฐบุรุษและนายทหารคนสนิท พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อดีต สนช.ปี 2549 ในอัตราข้าราชการทหารกองทัพเรือ มีรายงานข่าวเคยร่วมให้กำลังใจแกนนำเวที คปท.

155. นางพันธุ์ทิพย์ สายสุนทร

อาจารย์วิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 14 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มอบรางวัลเกียรติยศ "ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน"

156. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

อดีตวุฒิสมาชิกและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

157. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม

อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ช่วงปี 2540-2544 (รัฐบาลนายชวน หลีกภัย) อดีตคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) และอดีตผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

158. นายเพิ่มศักดิ์ เชื้อชาติ

ทนายความ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่

159. นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา

นักการเมืองท้องถิ่น ที่ปรึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

160. นายไพบูลย์ นิติตะวัน

อดีต ส.ว.กลุ่ม 40 ส.ว. ที่ปรึกษากฎหมาย

161. นายไพบูลย์ นลินทรางกูร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย นายกสมาคม สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ กรรมการบริหาร สมาคมบริษัทหลักทรัพย์

162. นายไพโรจน์ พรหมสาส์น

สสร.50, อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

163. นาวาอากาศเอก (พิเศษ) นายแพทย์ไพศาล จันทรพิทักษ์

ผู้อำนวยการ  โรงพยาบาลกรุงเทพ ประธานฝ่ายแพทย์ สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย

164. นางภัทรียา สุมะโน

รองอธิบดี กรมประชาสัมพันธ์   นายกสมาคมนักประชาสัมพันธ์ฯ

165. พลเอก ภูดิศ ทัตติยโชติ

จเรทหารทั่วไป สำนักงานจเรทหารทั่วไป

166. พลอากาศเอก มนัส รูปขจร

อดีตผบ.หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน(อย.) เป็นน้องชายของพล.ต.มนูญกฤต  รูปขจร หลังจากออกจากราชการ ได้มาทำธุรกิจ ได้รับสัมปทาน ธุรกิจยามรักษาความปลอดภัยในสนามบิน

167. นายมนู เลียวไพโรจน์

ขึ้นเวที กปปส. / อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

168. นายมนูญ ศิริวรรณ

ประธานคณะกรรมการบริษัทการจัดการธุรกิจจำกัด นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน. อดีตผู้บริหาร บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

169. นายมานิจ สุขสมจิตร

สสร.50 อดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์ฯ

170. นายมีชัย วีระไวทยะ

อดีตส.ว.กทม. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน และได้รับการแต่งตั้งเป็นวุฒิสมาชิกอีกหลายสมัย /  ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

171. พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ

อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อดีตวุฒิสมาชิก เลขาธิการคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (นักบริหาร 11)

172. พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) อดีตรองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในรัฐบาลทักษิณ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคไทยรักไทย และอดีตปลัดกระทรวงกลาโหม

173. นางสาวรสนา โตสิตระกูล

อดีต ส.ว.กลุ่ม 40 ส.ว. อดีตเลขาธิการ มูลนิธิสุขภาพไทย กรรมการอิสระ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

174. พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช

อดีตส.ว.สรรหา อดีตจเรทหารทั่วไป

175. นายวรรณชัย บุญบำรุง

กรรมการร่างกฎหมายประจำ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา

176. พลเอก วรวิทย์ พรรณสมัย

อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก

177. นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา

รองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

178. นายวสันต์ ภัยหลีกลี้

เคยขึ้นเวที กปปส. ในนามกลุ่มธรรมศาสตร์ภิวัตร อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท และรอง ผอ.ด้านปฏิบัติการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) / ผู้อำนวยการสถาบันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

179. พลเอก วัฒนา สรรพานิช

ข้าราชการบำนาญ อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อดีตสมาชิกวุฒิสภา (จังหวัดกาญจนบุรี)  กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป รองประธานกรรมการ บมจ. ภูเก็ตแฟนตาซี

180. นายวันชัย สอนสิริ

ส.ว.สรรหา กลุ่ม 40 ส.ว. และเคยขึ้นเวที กปปส. นักพูด ผู้บรรยายเรื่องกฎหมายทั่วไปของสภาทนายความ

181. นายวัลลภ พริ้งพงษ์

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

182. นายวิชัย ด่านรุ่งโรจน์

ส.ว.พิจิตร (เลือกตั้งครั้งหลังสุด) อดีต รองนายกอบจ.พิจิตร นักธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

มีญาติพี่น้องเป็น ส.อบจ.ถึง 3 เขต และมีน้องชายเป็นนายก อบต.ปากทางมีความสนิทสนมกับพล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ ผู้ล่วงลับ รวมทั้งนายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายก อบจ.พิจิตรให้การสนับสนุนจนได้เป็น ส.ว.

183. พลเอก วิชิต ยาทิพย์

อดีต รองผบ.ทบ. และคนสนิทพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกฯ

184. นายวิทยา กุลสมบูรณ์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

185. นายวินัย ดะห์ลัน

ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาลิพิดและไขมัน คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติ สาขาอาหารและโภชนาการ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

186. นายวิบูลย์ คูหิรัญ

อดีต ส.ว. สรรหา อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

187. นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์

สนช. 49 / ผู้พิการทางสายตา ที่มีบทบาทในการเป็นแกนนำรณรงค์เพื่อประโยชน์ของผู้พิการในหลายด้าน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

188. นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร

อดีตผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย ทนาย ค่ายมวย ป.ประมุข

189. นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร

ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมวุฒิสภา กรรมการที่ปรึกษาสหกรณ์เกษตรอินทรีย์สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์, กรรมการมูลนิธิสวัสดี, กรรมการชมรมเกษตรชีวภาพแห่งประเทศไทย, ที่ปรึกษา ชมรมกสิกรรมธรรมชาติทุ่งวัวแล่น จังหวัดชุมพร, ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครราชสีมา, รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนวมินทราชูทิศเตรียมอุดมน้อมเกล้า และอาจารย์พิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วิชาเศรษฐกิจพอเพียง)

190. นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน

ประธาน กกต. ประจําจังหวัดกาฬสินธุ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

191. พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ

ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

192. นายวุฒิสาร ตันไชย

สสร. 50 / รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

193. นายไวกูณฑ์ ทองอร่าม

รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

194. นายศานิตย์ นาคสุขศรี

เลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย( ส.ท.ท.) อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ปี 56 กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค

195. นายศักรินทร์ ภูมิรัตน

นักวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านไบโอแก๊ส, ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

196. นายศักดา ศรีวิริยะไพบูลย์

สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดระนอง (การเลือกตั้ง 57) นักธุรกิจ

197. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์

ผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

198. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา

บุตรคนที่ 5 ของ ดร. เทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์  ประธานกิตติมศักดิ์ กรรมการบริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.)

199. พลเรือเอก ศุภกร บูรณดิลก

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ กองทัพเรือ

200. นายศุภชัย ยาวะประภาษ

คณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย

201. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะไร้ท์พาวเวอร์ จำกัด ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะซิกเนเจอร์ แบรนด์ จำกัด กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กรรมการวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ฝ่ายฆราวาส กรรมการบริหารมูลนิธิสัมมาชีพ ผู้อำนวยการโครงการผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง(Leadership for Change) ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ชมรม Y-ME สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

202. นายสมเกียรติ ชอบผล

ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กรรมการบริหารสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

203. นายสมเดช นิลพันธุ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

204. นายสมชัย ฤชุพันธ์

สสร.50 อดีตอธิบดีกรรมสรรพสามิต ประธานมูลนิธิพัมนาสยาม น้องชายนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ที่เพิ่งได้รับแต่งตั้งเข้าไปเป็นสมาชิก คสช.

205. นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์

แกนนำ กปปส. อดีตอธิการบดีนิด้า ประธานคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ (หลังสลายการชุมนุมปี 53)

206. นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา

ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์ศึกษาที่อยู่อาศัยแห่งเอเชียในประเทศไทย ปี 55 กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน อดีตผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน อดีตกรรมการปฏิรูป

207. นายสมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ

ธุรกิจส่วนตัว อดีต ส.ว.ตรัง พี่ชายอดีต ส.ส.ปชป. 5 สมัย

208. นายสยุมพร ลิ่มไทย

อดีตผู้ว่าราชการหลายจังหวัด อดีตรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน.

209. นายสรณะ เทพเนาว์

นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ปลัดเทศบาลตำบลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

210. นายสังศิต พิริยะรังสรรค์

ร่วมเวที กปปส. / รองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานที่ปรึกษาพรรคมหาชน ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

211. นายสายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์

กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอ๊กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่นอินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศ และโลจิสติกส์

212. นางสาวสารี อ๋องสมหวัง

เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

213. นายสิระ เจนจาคะ

ทนายความของพระพุทธะอิสระ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านทรงไทยแจ้งวัฒนะ จำกัด บ้านหลังที่หลวงปู่พุทธะอิสระ ใช้ตอนตั้งเวที กปปส.แจ้งวัฒนะ

214. พันเอก สิรวิชญ์ นาคทอง

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร

215. นางสีลาภรณ์ บัวสาย

รองผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.)

216. นายสืบพงศ์ ธรรมชาติ

อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์และผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

217. นางสุกัญญา สุดบรรทัด

อดีต สมาชิกวุฒิสภาจากการสรรหา ข้าราชการบำนาญ อดีต คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัญฑิต

218. นายสุชาติ นวกวงษ์

อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

219. นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง

อดีตผู้แทนการค้าไทย ในสมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และอดีตรองเลขาธิการอาเซียน

220. นายสุธรรม ลิ้มสุวรรณเกษม

รองเลขาธิการ ฝ่ายการเมือง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สมัยนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

221. นายสุพร สุวรรณโชติ

ผู้อำนวยการโรงเรียน ถาวรานุกูล จ. สมุทรสงคราม  ประธานกกต.จังหวัดสมุทรสงคราม

222. นางสาวสุภัทรา นาคะผิว

ประธานมูลนิธิคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ / โฆษกกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ

223. พลเรือเอก สุรินทร์ เริงอารมณ์

อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เคยได้รับแต่งตั้งเป็นสนช. เมื่อปี 2549

224. นายสุวัช สิงหพันธุ์

อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อดีตประธานกรรม องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย

225. นายสุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา อดีตเลขานุการชมรมแพทย์ชนบทปี 2538-2540 เคยร่วมกับ กปปส.

226. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์

ผู้อำนวยการสถาบัน Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) / อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหัวหน้าหลักสูตรปริญญาเอก / กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) / กรรมการ บริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / กรรมการบริหารธนาคารนครหลวงไทย

227. นายเสรี สุวรรณภานนท์

อดีต ส.ว.ปี 43 และอดีตรองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญปี 50

228. นายหาญณรงค์ เยาวเลิศ

ประธานมูลนิธิการจัดการน้ำแบบบูรณาการ

229. นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์

ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยในฐานะที่ปรึกษาโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  อดีตเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

230. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ

ปี 56 กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ปี 55 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สผ. กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

231. นายอนันตชัย คุณานันทกุล

อดีตสมาชิกวุฒิสภา ประธาานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย(EC­OT) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียล พาร์ค (SEP)

232. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล

อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กรรมการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สนช.49

233. พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ

อดีตประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) 

234. นายอมร วาณิชวิวัฒน์

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

235. นายอมรวิชช์ นาครทรรพ

อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบันรามจิตติ ที่ปรึกษาวิชาการ. สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน.

236. นางสาวอรพินท์ สพโชคชัย

นักวิชาการอิสระ และอดีตคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ผู้อำนวยการวิจัยกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา  ฝ่ายการวิจัยทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

237. นางอรพินท์ วงศ์ชุมพิศ

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุกรรมการคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ อดีต รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

238. นายอลงกรณ์ พลบุตร

อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

239. นางสาวอ่อนอุษา ลำเลียงพล

ประธานกลุ่มเดอะ ลีโอ เบอร์เนทท์ กรุ๊ป ประเทศไทย นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

240. นางอัญชลี ชวนิชย์

นายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร อดีตประธานบอร์ด กฟผ.

241. พลตำรวจโท อาจิณ โชติวงศ์

อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผบช.ก.ตร อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 อดีตผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

242. พันตรี อาณันย์ วัชโรทัย

อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย

243. นายอำพล จินดาวัฒนะ

เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เคยร่วม กปปส.

244. นายอุดม เฟื่องฟุ้ง

อดีตรองประธานศาลฎีกาและอดีตกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ (คตส.)

245. นายอุดม ทุมโฆสิต

อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)

246. นายอุทัย สอนหลักทรัพย์

ประธานสภาการยางแห่งประเทศไทย ประธานคณะทำงานเศรษฐกิจมหภาค การเงินการคลัง สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

247. นางอุบล หลิมสกุล

อดีตรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.)

248. พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ

อดีตประธานตท. 10 รุ่นเดียวกับพล.อ.อนุพงษ์เผ่าจินดา และพ.ต.ท.ทักษิณ เคยทำงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรก่อนจะมาเป็น ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

249. นายเอกราช ช่างเหลา

นักธุรกิจ อดีต ส.ว.ขอนแก่น ผจก.ธนาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ในฐานะประธานกรรมการบริษัท หนึ่งนครคอนกรีต จำกัด

250. นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์

คณบดีวิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นักวิชาการและนักการเมือง อดีตหัวหน้าพรรคมหาชน

 

คนดังอดนั่ง สปช.

ทั้งนี้ยังมีคนที่มีชื่อเสียงหลายคนที่ลงสมัครรับการคัดเลือกเป็น สปช. แต่ไม่ได้รับเลือก เช่น  นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ, คุณหญิง พญ.พรทิพย์ โรจนสุนันท์, นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รักษาการปลัดกระทรวงยุติธรรม, นายวิชา มหาคุณ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง, คุณหญิง จารุวรรณ เมณฑกา อดีตผู้ตรวจเงินแผ่นดิน, นายประพันธ์ นัยโกวิท อดีต กกต., นายธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ประธานสภาพัฒนาการเมือง, นายวิชัย ศรีขวัญ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย, นายวีระ สมความคิด อดีตแกนนำพธม. , นายพิเชต สุนทรพิพิธ อดีตผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา, นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ, นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายกสภาทนายความ, พล.ต.ต.อำนวย นิ่มมะโน รอง ผบช.ศ. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, คุณหญิง ณัฐนนท ทวีสิน อดีตปลัดกทม.

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ อดีต รมช.เกษตรและสหกรณ์, นายกร ทัพพะรังสี อดีต รมว.หลายกระทรวง, นายปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทย์ ม.มหิดล, นายสุเทพ วงศ์กำแหง ศิลปินแห่งชาติ, นายวินัย พันธุรักษ์ นักร้องวงดิอิมพอสซิเบิล, นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ แกนนำกลุ่มเสื้อหลากสี, นายสมศักดิ์ ชลาชล ช่างตัดผมชื่อดัง, นายศรสุทธา กลั่นมาลี หรือ ถั่วแระ เชิญยิ้ม ตลกชื่อดัง, นายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินขลุ่ย, นางมีสุข กุลดิลกชัยพัฒน์หรือ ไก่ มีสุข แจ้งมีสุข พิธีกรรายชื่อดัง นายไพโรจน์ พรหมสาสน์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย บรรเจิด สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร์ นิด้า นินนาท ชลิตานนท์ ปลัด กทม. วิจารณ์ พานิช ผู้ก่อตั้งและประธานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และก่อตั้งสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม เตือนใจ ดีเทศน์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา จ.เชียงราย บุญยืน ศิริธรรม อดีต สว.สมุทรสงคราม

นายชาลี ลอยสูง ประธานสมานฉันทน์แรงงงานไทย นายยงยุทธ เม่นตะเภา เลขาคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย  นายทวีป กาญจนวงศ์ ประธานมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย น.ส.เสน่ห์ หงษ์ทอง แนวร่วม กปปส. ผู้ประสานงานสมาพันธุ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ นายพนัส ไทยล้วน ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย นายชินโชติ แสงสังข์ ประธานสภาแรงงานแห่งประเทศไทย นายสำราญ รอดเพชร อดีตโฆษก กปปส. นายไทกร พลสุวรรณ แกนนำกลุ่มกองทัพประชาชนโค่นล้มระบบทักษิณ  นายนัสเซอร์ ยีหมะ อดีตหัวหน้าการ์ดกลุ่ม คปท. นายประพันธ์ คูณมี อดีต พธม. นายสมศักดิ์ โกศัยสุข หัวหน้าพรรคสังคมประชาธิปไตยไทย แกนนำ กปปส.และอดีตแกนนำ พธม.  นายบุญส่ง ชเลธร นายบรรจง นะแส นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย เป็นต้น

สำหรับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพ ที่มา อำนาจหน้าที่ ของ สปช. เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการและงานธุรการ ระบุไว้ว่า สปช. มีหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ ด้านการเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การปกครองท้องถิ่น การศึกษา เศรษฐกิจ พลังงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สื่อมวลชน สังคม และอื่นๆ เพื่อให้การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย มีระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม มีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีประสิทธิภาพ ขจัดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน ทำให้กลไกของรัฐสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็วและมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม 

จำนวนสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) มีจำนวนไม่เกิน 250 คน จากคณะกรรมการสรรหาจังหวัด จำนวน 77 คน และคณะกรรมการสรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิฯ ที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)แต่งตั้ง รวม 11 คณะ จำนวน 173 คน (ตามจำนวนที่เห็นสมควร) 

คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

     - มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
     - มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี 
     และจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

 • เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
 • เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
 • เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
 • เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
 • เคยต้องคำพิพากษาให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สิน เพิ่มขึ้นผิดปกติ
 • อยู่ระหว่างต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือเคยถูกถอดถอนจากตำแหน่ง
 • เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด หรือกฎหมายเกี่ยวกับการพนัน ในฐานความผิดเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนัก
 • เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิด ลหุโทษ 

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติสิ้นสุดลง กรณีดังนี้ 
 

 • ตาย
 • ลาออก
 • ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
 • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติที่กระทำการอันเป็นการเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของการเป็นสมาชิก สภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือมีพฤติการณ์อันเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จำนวนไม่น้อยกว่า 25 คน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อให้สภาปฏิรูปแห่งชาติมีมติให้ผู้นั้นพ้นจากสมาชิกภาพ และจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด จึงจะพ้นจากตำแหน่ง 
 • ไม่แสดงตนเพื่อลงมติในที่ประชุมเกินจำนวนที่กำหนดตามข้อบังคับ
 • ร่างรัฐธรรมนูญตกไป หรือไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

ที่มาของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติดำเนินการคัดเลือกจากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัดเสนอชื่อจังหวัดละ 5 คน แล้วพิจารณาเหลือ จังหวัดละ 1 คน รวมจำนวน 77 คน ที่เหลือคัดเลือกจากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิฯ (11 คณะ) เสนอให้ ซึ่งรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 250 คน 

อำนาจหน้าที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ 
 

 • ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปด้านต่างๆ เสนอต่อ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ ในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติครั้งแรก
 • พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจัดทำขึ้น
 • สภาปฏิรูปแห่งชาติมีหน้าที่เสนอผู้ที่จะเป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน 20 คน
 • ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ มีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน 36 คน ประกอบด้วย
  • ประธานกรรมาธิการตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เสนอ จำนวน 1 คน
  • สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จำนวน 20 คน
  • สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จำนวน 5 คน
  • คณะรัฐมนตรี (ครม.) จำนวน 5 คน
  • และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 5 คน
 • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เห็นว่าคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเรื่องใดไม่ถูกต้อง สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติแต่ละบุคคลสามารถเสนอแก้ไขได้ แต่ไม่ผูกพันคณะกรรมาธิการในการพิจารณาแก้ไข
 • ลงมติในการพิจารณารัฐธรรมนูญทั้งฉบับ

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์