เดือน ส.ค. 58 ยานยนต์จ้างงานชะลอตัวเดือนที่ 10 อิเล็กฯ เลิกจ้างสูงสุดในรอบปี

ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการแรงงาน เผยสถิติจ้างงาน 5 อุตสาหกรรมหลัก พบการจ้างงานภาคยานยนต์ชะลอตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 เนื่องจากการบริโภคภายในประเทศชะลอตัว และอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงรุ่นรถยนต์ ส่วนการเลิกจ้างภาคอิเล็กทรอนิกส์สูงที่สุดในรอบปี (ส.ค.57-ส.ค.58) 1,881 คน

10 ต.ค. 2558 ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานวิเคราะห์ข้อมูลการจ้างงาน [1] การเลิกจ้าง [2] และการว่างงาน [3] ของแรงงานในระบบประกันสังคม จำแนก 5 รายอุตสาหกรรม ณ เดือนสิงหาคม 2558 ซึ่งเป็นประเภทกิจการที่มีความสำคัญต่อการส่งออก หรือมีการจ้างงานในสัดส่วนที่สูง มีสถานะดังนี้

1. สิ่งทอ การจ้างงานชะลอตัวร้อยละ 2.39 , การว่างงานชะลอตัวร้อยละ 0.24 , การเลิกจ้างชะลอตัวร้อยละ 16.21

2. เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ การจ้างงานขยายตัวร้อยละ 5.56 , การว่างงานขยายตัวร้อยละ 30.37 , การเลิกจ้างขยายตัวร้อยละ 88.67

3. เครื่องใช้ไฟฟ้า การจ้างงานขยายตัวร้อยละ 4.42 , การว่างงานขยายตัวร้อยละ 31.19 , การเลิกจ้างขยายตัวร้อยละ 227.34

4. ยานยนต์ การจ้างงานชะลอตัวร้อยละ 1.52 , การว่างงานขยายตัวร้อยละ 21.47 , การเลิกจ้างขยายตัวร้อยละ 85.09

5. เครื่องประดับ การจ้างงานขยายตัวร้อยละ 3.87 , การว่างงานขยายตัวร้อยละ 26.66 , การเลิกจ้างขยายตัวร้อยละ 92.57

อุตสาหกรรมสิ่งทอ มีการจ้างงานจำนวน 158,583 คน มีผู้ว่างงานจำนวน 2,114 คน มีผู้ที่ถูกเลิกจ้างจำนวน 579 คน จากข้อมูล ณ สิงหาคม 2558 เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว (กรกฎาคม 2558) พบว่า การจ้างงาน ในอุตสาหกรรมสิ่งทอมีอัตราการชะลอตัว (%MoM) คิดเป็นร้อยละ 0.54 และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ ปีที่แล้ว (สิงหาคม 2557) พบว่า การจ้างงานมีอัตราการชะลอตัวเช่นเดียวกัน (%YoY) คิดเป็นร้อยละ (-2.39) เนื่องจากคำสั่งซื้อของตลาดอาเซียนลดลง โดยเฉพาะจากประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นตลาดคู่ค้าหลักลดลงประกอบกับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ขยายฐานการผลิตไปต่างประเทศ เพื่อใช้สิทธิ GSP และฐานค่าจ้างแรงงานที่ถูกกว่า

ผู้ว่างงานกรณีถูกเลิกจ้าง เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2558 มีอัตราการชะลอตัว (%MoM) คิดเป็นร้อยละ (-10.23) และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (สิงหาคม 2557) มีอัตราการชะลอตัวเช่นเดียวกัน (%YoY) คิดเป็นร้อยละ (-16.21) ผู้ว่างงานกรณีถูกเลิกจ้างชะลอตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 และผู้ว่างงานทั้งหมด เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2558 มีอัตราการขยายตัว (%MoM) คิดเป็น ร้อยละ 1.00 แต่เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (สิงหาคม 2557) มีอัตราการชะลอตัว (%YoY) คิดเป็นร้อยละ (-0.24) ผู้ว่างงานขยายตัวต่อเนื่อง 11 เดือน แต่กลับมาชะลอตัวเป็นเดือนแรกในเดือนสิงหาคม

การเลิกจ้างในภาคอุตสาหกรรมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์เมื่อเดือนสิงหาคม 2558 ที่ผ่านมาจำนวน 1,881 คน ถือว่าสูงสุดในรอบปี (ส.ค. 2557-ส.ค. 2558)

อุตสาหกรรมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ มีการจ้างงานจำนวน 420,089 คน มีผู้ว่างงานจำนวน 6,328 คน มีผู้ที่ถูกเลิกจ้างจำนวน 1,881 คน จากข้อมูล ณ สิงหาคม 2558 เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว (กรกฎาคม 2558) พบว่าการจ้างงานในอุตสาหกรรมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์มีอัตราการขยายตัว (%MoM) คิดเป็นร้อยละ 0.67 และเมื่อเทียบข้อมูลเดือนเดียวกันกับปีที่แล้ว (สิงหาคม 2557) พบว่าการจ้างงานมีอัตราการขยายตัวเช่นเดียวกัน (%YoY) คิดเป็นร้อยละ 5.56 การจ้างงานในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มขยายตัวเนื่องจากการส่งออกเครื่องปรับอากาศไปตะวันออกกลางที่ขยายตัวต่อเนื่องตามภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มประเทศดังกล่าว และการส่งออกชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าไปสหรัฐฯ ขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง

ผู้ว่างงานกรณีถูกเลิกจ้าง เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2558 มีอัตราการขยายตัว (%MoM) คิดเป็นร้อยละ 192.99 และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (สิงหาคม 2557) มีอัตราการขยายตัว (%YoY) คิดเป็นร้อยละ 88.67 และผู้ว่างงานทั้งหมด เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2558 มีอัตราการขยายตัว (%MoM) คิดเป็นร้อยละ 16.69 แต่เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (สิงหาคม 2558) มีอัตราการขยายตัว (%YoY) คิดเป็นร้อยละ 30.37

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า มีการจ้างงานจำนวน 115,528 คน มีผู้ว่างงานจำนวน 1,758 คนมีผู้ที่ถูกเลิกจ้างจำนวน 419 คน จากข้อมูล ณ สิงหาคม 2558 เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว (กรกฎาคม 2558) พบว่า การจ้างงาน ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ามีอัตราการชะลอตัว (%MoM) คิดเป็นร้อยละ 0.45 แต่เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (สิงหาคม 2557) พบว่า การจ้างงานมีอัตราการขยายตัว (%YoY) คิดเป็นร้อยละ 4.42 เนื่องจากการส่งออกไปตลาดอาเซียนและสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น

ผู้ว่างงานกรณีถูกเลิกจ้าง เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2558 มีอัตราการขยายตัว (%MoM) คิดเป็นร้อยละ 14.17 และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (สิงหาคม 2557) มีอัตราการขยายตัวเช่นเดียวกัน (%YoY) คิดเป็นร้อยละ 227.34 ผู้ว่างงานกรณีถูกเลิกจ้างมีอัตราการขยายตัวสูง ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 เนื่องจากผู้ผลิตโทรทัศน์รายใหญ่ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นในภูมิภาค และผู้ว่างงานทั้งหมด เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2558 มีอัตราการขยายตัว (%MoM) คิดเป็น ร้อยละ 5.90 และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (สิงหาคม 2557) มีอัตราการขยายตัวเช่นเดียวกัน (%YoY) คิดเป็นร้อยละ 31.19 ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7

อุตสาหกรรมยานยนต์ มีการจ้างงานจำนวน 237,307 คน มีผู้ว่างงานจำนวน 3,021 คน มีผู้ที่ถูกเลิกจ้างจำนวน 298 คน จากข้อมูลณสิงหาคม2558เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว (กรกฎาคม 2558) พบว่า การจ้างงานในอุตสาหกรรมยานยนต์มีอัตราการชะลอตัว (%MoM) คิดเป็นร้อยละ -0.13 แต่เมื่อเทียบข้อมูลเดียวกันกับปีที่แล้ว (สิงหาคม 2557) พบว่า การจ้างงานมีอัตราการชะลอตัว(%YoY) คิดเป็นร้อยละ -1.52เป็นการชะลอตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์ชะลอตัวคาดว่ามูลค่าการจำหน่ายรถยนต์มีแนวโน้มชะลอลง เนื่องจากการบริโภคภายในประเทศชะลอตัว และอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงรุ่นรถยนต์อย่างไรก็ดี ยอดขายในยุโรปเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการเก็บสต็อกเพื่อจำหน่ายไว้แล้ว

ผู้ว่างงานกรณีถูกเลิกจ้างเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2558 มีอัตราการขยายตัว(%MoM)คิดเป็นร้อยละ 1.71 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว (สิงหาคม2557) มีอัตราการขยายตัว (%YoY) คิดเป็นร้อยละ 85.09 และผู้ว่างงานทั้งหมดเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2558 มีอัตราการขยายตัว(%MoM) คิดเป็นร้อยละ 0.27และเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว(สิงหาคม2557) มีอัตราการขยายตัว (%YoY) คิดเป็นร้อยละ 21.47

อุตสาหกรรมเครื่องประดับ มีการจ้างงานจำนวน 72,159 คน มีผู้ว่างงานจำนวน 1,525 คน มีผู้ที่ถูกเลิกจ้างจำนวน 570 คน จากข้อมูล ณ สิงหาคม 2558 เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว (กรกฎาคม 2558) พบว่า การจ้างงาน ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับมีอัตราการชะลอตัว (%MoM) คิดเป็นร้อยละ 0.22 แต่เมื่อเทียบกับ เดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (สิงหาคม 2557) พบว่า การจ้างงานมีอัตราการขยายตัว (%YoY) คิดเป็นร้อยละ 3.87 เนื่องจากการส่งออกไปยังตลาดสำคัญ ส่วนใหญ่ขยายตัวได้ดีไม่ว่าจะเป็นฮ่องกง สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ญี่ปุ่น อาเซียน ประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก และจีน เนื่องจากผู้มีกำลังซื้อในกลุ่มประเทศดังกล่าวยังคงมีความต้องการบริโภคสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย แม้ว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจในบางกลุ่มประเทศ อาทิ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และจีน ยังคงเปราะบางอยู่ก็ตาม

ผู้ว่างงานกรณีถูกเลิกจ้าง เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2558 มีอัตราการขยายตัว (%MoM) คิดเป็นร้อยละ 3.26 และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (สิงหาคม 2557) มีอัตราการขยายตัวเช่นเดียวกัน (%YoY) คิดเป็นร้อยละ 92.57 และมีผู้ว่างงานทั้งหมด เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2558 มีอัตราการขยายตัว (%MoM) คิดเป็น ร้อยละ 1.26 และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (สิงหาคม 2557) มีอัตราการขยายตัวเช่นเดียวกัน (%YoY) คิดเป็นร้อยละ 26.66

 

ผู้ถูกเลิกจ้างที่ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน เดือนสิงหาคม 2558 อยู่ที่ 6,453 คน

นอกจากนี้ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ยังระบุว่าภาวะการจ้างงานในตลาดแรงงาน เดือนสิงหาคม 2558 อยู่ในภาวะปกติ การจ้างแรงงานในระบบประกันสังคม มีผู้ประกันตน จำนวน 10,188,797 คน มีอัตราการขยายตัว 3.15% (YoY) ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ 2.89%(YoY) สำหรับการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม เดือนสิงหาคม 2558 มีจำนวน 138,189 คน มีอัตราขยายตัวอยู่ที่ 15.36 % เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และขยายต้ว 1.95% (MoM) เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2558 ที่มีจำนวน 135,543 คน อย่างไรก็ตาม การเลิกจ้างจากตัวเลขผู้ถูกเลิกจ้างที่ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน เดือนสิงหาคม 2558 อยู่ที่ 6,453 คน มีอัตราขยายตัว (YoY) อยู่ที่ 32.18 % ซึ่งเป็นการขยายตัวสูงขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แต่ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (-23.00%)

ด้านสถานการณ์จ้างงานจากข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2558 มีลูกจ้างที่มีนายจ้างในระบบประกันสังคม (ม.33) จำนวน 10,188,797 คน มีอัตราการขยายตัว 3.15% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือนสิงหาคม 2557) ซึ่งมีจำนวน 9,878,006 คน แต่หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนสิงหาคม 2558 เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2558 โดยในเดือนสิงหาคม 2558 มีอัตราการขยายตัว (%YoY) อยู่ที่ 3.15% เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2558 (%YoY) ซึ่งอยู่ที่ 2.89% สถานการณ์ การจ้างงานขยายตัวมากกว่า 1% จึงถือว่าสถานการณ์การจ้างงานอยู่ในภาวะปกติ

ด้านสถานการณ์ว่างงาน (ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม : SSO) จากข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2558 มีผู้ว่างงานจำนวน 138,189 คน เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (เดือนสิงหาคม 2557) มีจำนวน 119,786 คน แสดงว่าผู้ว่างงานมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา มีอัตราการขยายตัว (%YoY) อยู่ที่ 15.36% ซึ่งตัวเลขเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2558 เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2557 (%YoY) ซึ่งอยู่ที่ 5.47% แม้นว่าหากเทียบระหว่างเดือนสิงหาคม 2558 เทียบกับ เดือนกรกฏาคม 2558 (%MoM) ขยายตัวจากเดือนที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 0.72% มาอยู่ที่ 1.95%

ด้านสถานการณ์เลิกจ้าง (ผู้ถูกเลิกจ้าง หมายถึง ผู้ถูกเลิกจ้างที่ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากกรมการจัดหางาน) จากข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2558 มีผู้ถูกเลิกจ้างในระบบประกันสังคมจำนวน 6,453 คน (มีอัตราขยายตัวอยู่ที่ 32.18%) เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (สิงหาคม 2557) มีอัตรา 4,882คน ดังนั้น ณ เดือนสิงหาคม 2558 สถานการณ์เลิกจ้างยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าตัวเลขการเลิกจ้างเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมาลดลง MoM) อยู่ที่ -23.00% (ดูแผนภาพที่ 4 และตารางที่ 2) อย่างไรก็ตามถือว่าการเลิกจ้างอยู่ในระดับที่สูงเนื่องจากการเลิกจ้างมีอัตราการเติบโตถึง 32.18% แต่ยังต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 3 ปี ในช่วงเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ ซึ่งอยู่ที่ 41.01% (ใช้ฐานข้อมูลปี 2548 – 2551) ทั้งนี้กระทรวงแรงงานได้สั่งการให้ส่วนราชการในพื้นที่ทุกจังหวัดติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านแรงงาน โดยให้มีการรายงานเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านแรงงานทุกเดือน โดยจับตาแนวโน้มและสัญญาณตัวเลขการเลิกกิจการ การเลิกโรงงานและความเคลื่อนไหวของการจ้างงานของธุรกิจทุกขนาดในพื้นที่จังหวัดอย่างใกล้ชิด

 

 

_______

[1] การจ้างงาน = ผู้ประกันตน มาตรา 33 ในระบบประกันสังคม

[2] การเลิกจ้าง = ผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ประเภทเลิกจ้าง (R3) ในระบบประกันสังคม

[3] การว่างงาน = ผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานทั้งหมด (R1-R3) ในระบบประกันสังคมประกอบด้วย 3 ประเภท ได้แก่ ลาออก (R1) สิ้นสุดสัญญาจ้าง (R2) และเลิกจ้าง (R3)

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์