Skip to main content
sharethis

เดือน ก.ย. 2564 มีแรงงานในระบบประกันสังคมหรือผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 11,037,147 คน ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 273,157 คน ถูกเลิกจ้าง 72,112 คน

25 ต.ค. 2564 ข้อมูลจาก รายงานเศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน ก.ย. 2564 โดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระบุว่าเดือน ก.ย. 2564 มีแรงงานในระบบประกันสังคมหรือผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 11,037,147 คน ลดลงร้อยละ -0.51 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 11,093,914 คน) และเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 11,079,956 คน) ลดลงร้อยละ -0.39

สถานการณ์การว่างงาน (ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม) เดือน ก.ย. 2564 มีผู้ว่างงานจำนวน 273,157 คน ลดลงร้อยละ -44.02 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 487,980 คน) และลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 304,884 คน) ร้อยละ -10.41 ทั้งนี้ อัตราการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติในไตรมาส 2/2564 เท่ากับร้อยละ 1.9

สถานการณ์การเลิกจ้าง เดือน ก.ย. 2564 มีผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างจากสำนักงานประกันสังคม มีจำนวน 72,112 คน ลดลงร้อยละ -70.22 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 242,114 คน) และลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 90,933 คน) ร้อยละ -20.70 และอัตราการเลิกจ้างของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างของระบบประกันสังคมในเดือน ก.ย. 2564 เท่ากับร้อยละ 0.64

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net