Skip to main content
sharethis

ธ.ค. 64 มีแรงงานในระบบประกันสังคมหรือผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 11,137,211 คน ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 253,348 คน ถูกเลิกจ้าง 65,423 คน

3 ก.พ. 2565 ข้อมูลจาก รายงานเศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน ธ.ค. 2564 โดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระบุว่าเดือน ธ.ค. 2564 มีแรงงานในระบบประกันสังคมหรือผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 11,137,211 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.12 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 11,124,209 คน) และเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 11,067,147 คน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.63

ด้านสถานการณ์การว่างงาน (ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม) เดือน ธ.ค. 2564 มีผู้ว่างงานจำนวน 253,348 คน ลดลงร้อยละ -35.86 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 395,013คน) เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 283,009คน) ลดลงร้อยละ -10.48 ทั้งนี้ อัตราการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติในไตรมาส 3/2564 เท่ากับร้อยละ 2.3

สถานการณ์การเลิกจ้าง เดือน ธ.ค. 2564 มีผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างจากสำนักงานประกันสังคม มีจำนวน 65,423 คน ลดลงร้อยละ -65.58 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 190,079 คน) และลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 73,217 คน) ร้อยละ -10.65 และอัตราการเลิกจ้างของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างของระบบประกันสังคมในเดือน ธ.ค. 2564 เท่ากับร้อยละ 0.57 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net