Skip to main content
sharethis

เดือน ก.พ. 65 มีแรงงานในระบบประกันสังคมหรือผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 11,190,109 คน ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 226,325 คน ถูกเลิกจ้าง 47,401 คน

24 มี.ค. 2565 ข้อมูลจาก รายงานเศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน ก.พ. 2565 โดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระบุว่าเดือน ก.พ. 2565 มีแรงงานในระบบประกันสังคมหรือผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 11,190,109 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.81 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 11,100,132 คน) และเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 11,133,526 คน) 

สถานการณ์การว่างงาน (ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม) เดือน ก.พ. 2565 มีผู้ว่างงานจำนวน 226,325 คน ลดลงร้อยละ -27.00 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 310,031 คน) และเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 238,351 คน) ลดลงร้อยละ -5.05 โดยมีจำนวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรายใหม่ มีจำนวน 66,730 คน ลดลงร้อยละ -24.36 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 88,215 คน)และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 62,222 คน) ร้อยละ 7.25  อัตราการว่างงานในระบบประกันสังคมในเดือน ก.พ. 2565 อยู่ที่ร้อยละ 1.98 และอัตราการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติในไตรมาส 4/2564 อยู่ที่ร้อยละ 1.6

สถานการณ์การเลิกจ้าง เดือน ก.พ. 2565 มีผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างจากสำนักงานประกันสังคม มีจำนวน 47,401 คน ลดลงร้อยละ -58.74 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 114,890 คน) และลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 55,553 คน) ร้อยละ -14.67 และอัตราการเลิกจ้างของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างของระบบประกันสังคมในดือน ก.พ. 2565 อยู่ที่ร้อยละ 0.42
 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net