Skip to main content
sharethis

มี.ค. 65 มีแรงงานในระบบประกันสังคม หรือผู้ประกันตน ม. 33 จำนวน 11,233,945 คน ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรวม 305,765 คน ถูกเลิกจ้าง 57,682 คน

4 พ.ค. 2565 ข้อมูลจาก รายงานเศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน มี.ค. 2565 โดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระบุว่าเดือน มี.ค. 2565 มีแรงงานในระบบประกันสังคมหรือผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 11,233,945 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.29 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 11,090,989 คน) และเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 11,190,109 คน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.39 

ด้านสถานการณ์การว่างงาน (ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม) เดือน มี.ค. 2565 มีผู้ว่างงานจำนวน 305,765 คน ลดลงร้อยละ -11.61 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 345,908 คน) และเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 226,325 คน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.10 โดยมีจำนวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรายใหม่ มีจำนวน 146,609 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 80.09 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 81,409 คน)และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 66,730 คน) ร้อยละ 119.70 ทั้งนี้ อัตราการว่างงานในระบบประกันสังคมในเดือน มี.ค. 2565 อยู่ที่ร้อยละ 2.65 และอัตราการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติในไตรมาส 4/2564 อยู่ที่ร้อยละ 1.6

ส่วนสถานการณ์การเลิกจ้าง พบว่าในเดือน มี.ค. 2565 มีผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างจากสำนักงานประกันสังคม มีจำนวน 57,682 คน ลดลงร้อยละ -55.79 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 130,460 คน) และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 47,401 คน) ร้อยละ 21.69และอัตราการเลิกจ้างของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างของระบบประกันสังคมในเดือน มี.ค. 2565 อยู่ที่ร้อยละ 0.50 
 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net