Skip to main content
sharethis

ส.ค. 2565 มีแรงงานในระบบประกันสังคม หรือผู้ประกันตน ม.33 จำนวน 11,397,295 คน ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรวม 241,026 คน ถูกเลิกจ้าง 30,967 คน

24 ก.ย. 2565 ข้อมูลจาก รายงานเศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน ส.ค. 2565 โดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระบุว่าเดือน ส.ค. 2565 มีแรงงานในระบบประกันสังคมหรือผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน จำนวน 11,397,295 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.86 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 11,079,956 คน) และเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 11,341,108 คน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50

สถานการณ์การว่างงาน (ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม) เดือน ส.ค. 2565 มีผู้ว่างงานจำนวน 241,026 คน ลดลงร้อยละ -20.95 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 304,884 คน) และเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 226,914 คน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.22 โดยมีจำนวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรายใหม่ มีจำนวน 77,138 คน ลดลงร้อยละ -1.58 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 78,374 คน) และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 63,594 คน) ร้อยละ 21.30 ทั้งนี้ อัตราการว่างงานในระบบประกันสังคมในเดือน ส.ค. 2565 อยู่ที่ร้อยละ 2.07 และอัตราการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติในไตรมาส 2/2565 อยู่ที่ร้อยละ 1.4

สถานการณ์การเลิกจ้าง เดือน ส.ค. 2565 มีผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างจากสำนักงานประกันสังคม มีจำนวน 30,967 คน ลดลงร้อยละ -65.95 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 90,933 คน) และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 29,447 คน) ร้อยละ 5.16 และอัตราการเลิกจ้างของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างของระบบประกันสังคมในเดือน ส.ค. 2565 อยู่ที่ร้อยละ 0.27 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net