Skip to main content
sharethis

เดือน ต.ค. 2565 มีแรงงานในระบบประกันสังคมหรือผู้ประกันตน ม.33 จำนวน 11,483,671 คน ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรวม 204,781 คน ถูกเลิกจ้าง 28,655 คน

29 พ.ย. 2565 ข้อมูลจาก รายงานเศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน ต.ค. 2565 โดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระบุว่าเดือน ต.ค. 2565 มีแรงงานในระบบประกันสังคมหรือผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน จำนวน 11,483,671 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.48 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 10,990,798 คน) และเมื่อเทียบกับ
เดือนที่ผ่านมา (จำนวน 11,462,256 คน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.19

สถานการณ์การว่างงาน (ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม)เดือน ต.ค. 2565 มีผู้ว่างงานจำนวน 204,781 คน ลดลงร้อยละ -27.34 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 281,820 คน) และเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 228,374 คน) ลดลงร้อยละ -10.33 โดยมีจำนวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรายใหม่ มีจำนวน 54,382 คน ลดลงร้อยละ -15.86 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 64,629คน) และลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 70,451 คน) ร้อยละ -22.81 ดังแผนภาพที่ 6 ทั้งนี้ อัตราการว่างงานในระบบประกันสังคมในเดือน ต.ค. 2565 อยู่ที่ร้อยละ 1.75 และอัตราการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติในไตรมาส 3/2565 อยู่ที่ร้อยละ 1.2

สถานการณ์การเลิกจ้างเดือน ต.ค. 2565 มีผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างจากสำนักงานประกันสังคม มีจำนวน 28,655 คน ลดลงร้อยละ -63.34 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 78,166 คน) และลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 30,992 คน) ร้อยละ -7.54 และอัตราการเลิกจ้างของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างของระบบประกันสังคมในดือน ต.ค. 2565 อยู่ที่ร้อยละ 0.25

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net