Skip to main content
sharethis

เดือน พ.ย. 2565 มีแรงงานในระบบประกันสังคมหรือผู้ประกันตน ม.33 จำนวน 11,570,678 คน ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรวม 209,434 คน ถูกเลิกจ้าง 30,020 คน

28 ธ.ค. 2565 ข้อมูลจาก รายงานเศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน พ.ย. 2565 โดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระบุว่าเดือน พ.ย. 2565 มีแรงงานในระบบประกันสังคมหรือผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน จำนวน 11,570,678 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.55 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 11,067,147 คน) และเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 11,483,671 คน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.76 

สถานการณ์การว่างงาน (ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม) เดือน พ.ย. 2565 มีผู้ว่างงานจำนวน 209,434 คน ลดลงร้อยละ -26.00 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 283,009 คน) และเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 204,781 คน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.27 

มีจำนวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรายใหม่ มีจำนวน 71,265 คน ลดลงร้อยละ -10.93 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 80,009 คน) และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 54,382 คน) ร้อยละ 31.05 ทั้งนี้อัตราการว่างงานในระบบประกันสังคมในเดือน พ.ย. 2565 อยู่ที่ร้อยละ 1.78 และอัตราการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติในไตรมาส 3/2565 อยู่ที่ร้อยละ 1.2

สถานการณ์การเลิกจ้างเดือน พ.ย. 2565 มีผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างจากสำนักงานประกันสังคม มีจำนวน 30,020 คน ลดลงร้อยละ -59.00 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 73,217 คน) และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 28,655 คน) ร้อยละ 4.76 และอัตราการเลิกจ้างของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างของระบบประกันสังคมในเดือน พ.ย. 2565 อยู่ที่ร้อยละ 0.25 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net