Skip to main content
sharethis

เดือน ธ.ค. 2565 มีแรงงานในระบบประกันสังคมหรือผู้ประกันตน ม.33 จำนวน 11,638,041 คน ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรวม 196,926 คน ถูกเลิกจ้าง 32,530 คน

23 ม.ค. 2566 ข้อมูลจาก รายงานเศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน ธ.ค. 2565 โดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระบุว่าเดือน ธ.ค. 2565 มีแรงงานในระบบประกันสังคมหรือผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน จำนวน 11,638,041 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.50 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 11,137,211 คน) และเมื่อเทียบกับ
เดือนที่ผ่านมา (จำนวน 11,570,678 คน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.58

สถานการณ์การว่างงาน (ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม) เดือน ธ.ค. 2565 มีผู้ว่างงานจำนวน 196,926 คน ลดลงร้อยละ -22.27 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 253,348 คน) และเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 209,434 คน) ลดลงร้อยละ -5.97

โดยมีจำนวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรายใหม่ มีจำนวน 54,265 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.21 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 54,153คน) และลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 71,265 คน) ร้อยละ -23.85 ดังแผนภาพที่ 6 ทั้งนี้ อัตราการว่างงานในระบบประกันสังคมในเดือน ธ.ค. 2565 อยู่ที่ร้อยละ 1.66 และอัตราการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติในไตรมาส 3/2565 อยู่ที่ร้อยละ 1.2

สถานการณ์การเลิกจ้างเดือน ธ.ค. 2565 มีผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างจากสำนักงานประกันสังคม มีจำนวน 32,530 คน ลดลงร้อยละ -50.28 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 65,423 คน) และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 30,020 คน) ร้อยละ 8.36 และอัตราการเลิกจ้างของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างของระบบประกันสังคมในเดือน ธ.ค. 2565 อยู่ที่ร้อยละ 0.27

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net