Skip to main content
sharethis

เดือน ก.พ. 2566 มีแรงงานในระบบประกันสังคมหรือผู้ประกันตน ม.33 จำนวน 11,667,744 คน ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรวม 189,287 คน ถูกเลิกจ้าง 31,441 คน

23 มี.ค. 2566 ข้อมูลจาก รายงานเศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน ก.พ. 2566 โดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระบุว่าเดือน ก.พ. 2566 มีแรงงานในระบบประกันสังคมหรือผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน จำนวน 11,667,744 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.27 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 11,190,109 คน) และเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 11,618,874 คน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.42

สถานการณ์การว่างงาน (ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม)เดือน ก.พ. 2566 มีผู้ว่างงานจำนวน 189,287 คน ลดลงร้อยละ -16.36 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 226,325 คน) และเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 197,341 คน) ลดลงร้อยละ -4.08 

โดยมีจำนวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรายใหม่ มีจำนวน 66,046 คน ลดลงร้อยละ -1.03 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 66,730คน)และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 64,617 คน) ร้อยละ 2.21 ทั้งนี้ อัตราการว่างงานในระบบประกันสังคมในเดือน ก.พ. 2566 อยู่ที่ร้อยละ 1.60 และอัตราการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติในไตรมาส 4/2565 อยู่ที่ร้อยละ 1.2

สถานการณ์การเลิกจ้าง เดือน ก.พ. 2566 มีผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างจากสำนักงานประกันสังคม มีจำนวน 31,441 คน ลดลงร้อยละ -33.67 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 47,401 คน) และลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 34,213 คน) ร้อยละ -8.10 และอัตราการเลิกจ้างของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างของระบบประกันสังคมในเดือน ก.พ. 2566 อยู่ที่ร้อยละ 0.27 


 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net