Skip to main content
sharethis

เดือน ก.ค. 2566 มีแรงงานในระบบประกันสังคมหรือผู้ประกันตน ม.33 จำนวน 11,751,849 คน ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรวม 243,184 คน ถูกเลิกจ้าง 34,864 คน

22 ส.ค. 2566 ข้อมูลจาก รายงานเศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน ก.ค. 2566 โดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระบุว่าเดือน ก.ค. 2566 มีแรงงานในระบบประกันสังคมหรือผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 11,751,849 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.62 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 11,341,108 คน) และเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 11,725,266 คน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.23

สถานการณ์การว่างงาน (ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม) เดือน ก.ค. 2566 มีผู้ว่างงานจำนวน 243,184 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.17 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 226,914 คน) และเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 250,010 คน) ลดลงร้อยละ -2.73 โดยมีจำนวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรายใหม่ มีจำนวน 71,702 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.75 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 63,594คน)และลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 81,197 คน) ร้อยละ -11.69 ทั้งนี้ อัตราการว่างงานในระบบประกันสังคมในเดือน ก.ค. 2566 อยู่ที่ร้อยละ 2.03 และอัตราการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติในไตรมาส 2/2566 อยู่ที่ร้อยละ1.1

สถานการณ์การเลิกจ้าง เดือน ก.ค. 2566 มีผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างจากสำนักงานประกันสังคม มีจำนวน 34,864 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.40 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 29,447 คน) และลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 35,020 คน) ร้อยละ -0.45 และอัตราการเลิกจ้างของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างของระบบประกันสังคมในเดือน ก.ค. 2566 อยู่ที่ร้อยละ 0.29 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net