Skip to main content
sharethis

เดือน ก.ย. 2566 มีแรงงานในระบบประกันสังคมหรือผู้ประกันตน ม.33 จำนวน 11,842,335 คน ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรวม 229,070 คน ถูกเลิกจ้าง 36,260 คน

12 พ.ย. 2566 ข้อมูลจาก รายงานเศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน ก.ย. 2566 โดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระบุว่าเดือน ก.ย. 2566 มีแรงงานในระบบประกันสังคมหรือผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 11,842,335 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.32 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 11,462,256 คน) และเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 11,788,218 คน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.46 

ด้านสถานการณ์การว่างงาน (ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม) เดือน ก.ย. 2566 มีผู้ว่างงานจำนวน 229,070 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.30 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา (จำนวน 204,781 คน) และเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 247,846 คน) ลดลงร้อยละ -7.58 โดยมีจำนวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรายใหม่ มีจำนวน 74,067 คน ลดลงร้อยละ -8.16 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 70,451คน) และลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 74,067 คน) ร้อยละ -12.64 ดังแผนภาพที่ 6 ทั้งนี้ อัตราการว่างงานในระบบประกันสังคมในเดือน ก.ย. 2566 อยู่ที่ร้อยละ 1.90 และอัตราการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติในเดือน ก.ย. 2566 อยู่ที่ร้อยละ 0.8%

ด้านสถานการณ์การเลิกจ้างเดือน ก.ย. 2566 มีผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างจากสำนักงานประกันสังคม มีจำนวน 36,260 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.00 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 30,992 คน) และลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 36,367 คน) ร้อยละ -0.29 และอัตราการเลิกจ้างของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างของระบบประกันสังคมในเดือน ก.ย. 2566 อยู่ที่ร้อยละ 0.30 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net