Skip to main content
sharethis

เดือน ต.ค. 2566 มีแรงงานในระบบประกันสังคมหรือผู้ประกันตน ม.33 จำนวน 11,833,086 คน ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรวม 220,861 คน ถูกเลิกจ้าง 35,159 คน

12 ธ.ค. 2566 ข้อมูลจาก รายงานเศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน ต.ค. 2566 โดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระบุว่าเดือน ต.ค. 2566 มีแรงงานในระบบประกันสังคมหรือผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 11,833,086 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.04 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 11,483,671 คน) และเมื่อเทียบกับ เดือนที่ผ่านมา (จำนวน 11,842,335 คน) ลดลงร้อยละ -0.08

สถานการณ์การว่างงาน (ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม) เดือน ต.ค. 2566 มีผู้ว่างงานจำนวน 220,861 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.85 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 204,781 คน) และเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 229,070 คน) ลดลงร้อยละ -3.58 โดยมีจำนวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรายใหม่ มีจำนวน 66,824 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.88 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 54,382 คน) และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 64,705 คน) ร้อยละ 3.27  ทั้งนี้ อัตราการว่างงานในระบบประกันสังคมในเดือน ต.ค. 2566 อยู่ที่ร้อยละ 1.83 และอัตราการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติไตรมาส 3/2566 อยู่ที่ร้อยละ 0.99

สถานการณ์การเลิกจ้าง เดือน ต.ค. 2566 มีผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างจากสำนักงานประกันสังคม มีจำนวน 35,159 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.70 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 28,655 คน) และลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 36,260 คน) ร้อยละ -3.04 และอัตราการเลิกจ้างของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างของระบบประกันสังคมในเดือน ต.ค. 2566 อยู่ที่ร้อยละ 0.29 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net