Skip to main content
sharethis

'พีมูฟ' ยื่นหนังสือถึง 'ภูมิธรรม' เร่งเปิดประชุม ภายใน 13 ก.พ. 2567 เพื่อแก้ไขปัญหา 6 ประเด็นหลัก รวมโฉนดชุมชน พัฒนาสาธารณูปโภคให้ประชาชนในที่ดินรัฐ และเร่งรัดพิจารณา พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตชาติพันธุ์ ฉบับประชาชน

 

8 ก.พ. 2567 เฟซบุ๊ก ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม P-move รายงานวันนี้ (8 ก.พ.) เวลาประมาณ 14.00 น. ขบวนการประชาชนเพื่งสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ ได้ยื่นหนังสือถึง ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และประธานแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหา เนื่องจากมีหลายประเด็นปัญหาที่ยังมีแนวทางแก้ไขไม่ชัดเจน

แนวทางการแก้ไขปัญหาที่พีมูฟเสนอแก่ภูมิธรรม มีด้วยกัน 6 ประเด็น ดังนี้

1. ประสานงาน/สั่งการ ไปยังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด โดยเปิดประชุมเจรจาหาแนวทางแก้ไขปัญหาภายใน "วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567"

2. เร่งรัดการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินแปลงรวม/โฉนดชุมชน  ภายใต้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

3. สั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  เร่งรัดดำเนินการยกร่างระเบียบว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชนโดยเร่งด่วนโดยนำร่างระเบียบที่ ขปส. เสนอ เป็นเนื้อหาหลักในการพิจารณา 

4. สั่งการให้สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เร่งรัดกำหนดวันประชุม คณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน ปี พ.ศ.2553 และ ปี พ.ศ.2555 ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ท่านเป็นประธาน  ภายใน “วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567”

5. เร่งรัดให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย จัดทำแนวทางและขั้นตอนการเข้าถึงการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้แก่ชุมชนที่อยู่อาศัยในที่ดินของรัฐทุกประเภท

6. ขอให้กราบเรียนนายกรัฐมนตรีเร่งรัดในการพิจารณา ให้การรับรองร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง พ.ศ. ......... ซึ่งขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม  กลุ่มชาติพันธุ์ และ ประชาชนทั่วไป ได้ใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 16,559 คน  

พันศักดิ์ เจริญ ผู้อำนวยการส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน เป็นตัวแทนรับหนังสือจากขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม โดยกล่าวว่า เห็นด้วยว่าหลายประเด็นปัญหาที่กล่าวมาต้องได้รับการแก้ไข ซึ่งทางตนจะทำหน้าที่ประสานงานส่งต่อ เพื่อให้รองนายกรัฐมนตรีรับทราบและดำเนินการตามแนวทางต่อไป
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net