พ.อ.นฤดล ท้าวฤทธิ์

"ตามที่กลุ่มธรรมศาสตร์เพื่อประชาธิปไตยกำหนดการเสวนาเรื่อง "ห้องเรียนประชาธิปไตย : บทที่ 1 รัฐธรรมนูญแห่ราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557" โดยได้ขอใช้สถานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์..การจัดเสวนาฯ ดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาของชาติ อีกทั้งเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเห็นต่างทางทัศนคติในทางการเมืองขึ้นมาอีก ตลอดจนในปัจจุบันทุกภาคส่วนได้ร่วมมือในการดำเนินการสนับสนุนการปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ จึงขอความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการประสานการปฏิบัติกับกลุ่มผู้จัดกิจกรรมเสวนาฯ ให้งดการจัดกิจกรรมดังกล่าว.."

8 ส.ค.57 หนังสือขอความร่วมมือถึงอธิการ มธ. จาก ผบ.ป.1 รอ.
http://prachatai.org/journal/2014/08/54975