กวีตีนแดง: นิติศาสตร์จักต้องเป็นศาสตร์เพื่อราษฏร

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

ทันทีที่รัฐประหารทำลายหลักการแห่งนิติรัฐ ทันใดนั้นนิติธรรมก็ถูกกำจัดด้วยรัฐประหาร นิติศาสตร์มิใช่ศาสตร์แห่งอำนาจอันสามานย์ นิติศาสตร์มิใช่ศาสตร์รับใช้เผด็จการอันโสมม เช่นนี้..นิติศาสตร์จักต้องเป็นศาสตร์เพื่อราษฏร นี่คือรากฐานคำสอนแห่งนิติวิธีที่สั่งสม เช่นนี้..นิติศาสตร์จักเป็นศาสตร์แห่งธรรมนำสังคม มิใช่อาญาโทษกดกราบก้มข่มสิทธิเสรี เจตนารมณ์แห่งประชาธิปไตยไม่แบ่งชนชั้น มนุษย์ย่อมเสมอภาคและเท่าเทียมกันในศักดิ์ศรี ยุติธรรมนั้นคือคุณค่าพื้นฐานแห่งรัฐที่พึงมี อำนาจเป็นของปวงชนนั้นคือวิถีประชาธิปไตย นิติราษฏร์ประกาศลบล้างผลพวงรัฐประหาร นิติราษฏร์ยืนหยัดอุดมการณ์เสรีแห่งยุคสมัย นิติราษฏร์เดินนำหน้าท้าทายสู้ชูคบไฟ สร้างนิติศาสตร์เพื่อราษฏรไทยได้เท่าเทียม ... มาร่วมก้าว...ร่วมกัน...ชูคบไฟ สู่แสงสว่างเส้นทางใหม่ที่เท่าเทียม ..... ทางเท้า : กลุ่มกวีตีนแดง

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์