สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้ง นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เป็นรักษาการแทนอธิการบดีฯ

หลังสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสนอชื่อ นพ.นิเวศน์ นันทจิต เป็นอธิการบดีต่ออีกวาระ แต่คู่แข่งไปฟ้อง คสช./ศาลปกครองว่า นพ.นิเวศน์ ขาดคุณสมบัติเพราะดำรงตำแหน่งการเมืองคือ สนช. โดย สกอ. กำลังตรวจสอบข้อร้องเรียน ทำให้ไม่อาจเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีภายในกำหนดเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงตัดสินใจตั้ง นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี มช. ปฏิบัติหน้าที่ 10 พ.ย.

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสมามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ที่มาของภาพ: เว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) โดย นพ.อาวุธ จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ 10 พ.ย. ในขณะที่รอการตรวจสอบของ สกอ. หลังมีการร้องเรียนกระบวนการสรรหาอธิการบดี หลังคู่แข่งไปร้องเรียนคุณสมบัติของ นพ.นิเวศน์ นันทจิต เนื่องจากดำรงตำแหน่งทางการเมืองคือเป็นสมาชิก สนช.

8 พ.ย. 2559 - สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกแถลงการณ์เมื่อ 4 พ.ย. ว่า เนื่องจากมีเรื่องร้องเรียนคุณสมบัติ นพ.นิเวศน์ นันทจิต หลังได้มติเสียงข้างมากดำรงตำแหน่งอธิการบดีต่ออีกสมัย แต่ สกอ. กำลังตรวจสอบการร้องเรียน ทำให้ไม่อาจดำเนินเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีภายในกำหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสนอขอไว้คือ 10 พ.ย. ดังนั้น นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้นำเรื่องนี้ศึกษาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และได้ตัดสินใจแต่งตั้ง นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสมามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป โดยรายละเอียดของแถลงการณ์มีดังนี้

แถลงการณ์สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง การเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด้วยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปัจจุบัน จะดำรงตำแหน่งครบ 4 ปี ตามวาระในวันที่ 9 พ.ย.59 สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นคณะหนึ่งเพื่อสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีในวาระต่อไป เมื่อกระบวนการสรรหาเสร็จสิ้น คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อสภามหาวิทยาลัยจำนวน 2 รายคือ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต และ รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเสนอชื่อ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

ต่อมา รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเชียงใหม่ ตามคดีหมายเลขดำที่ บ.60/2559 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เพื่อขอให้ศาลปกครองเชียงใหม่เพิกถอน (1) กระบวนการสรรหาอธิการอธิบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ (2) เพิกถอนมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 ที่มีมติเสนอรายชื่อ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยเหตุผลในคำฟ้อง ทั้งสี่ประเด็นเคยปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริงให้สื่อมวลชน บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทราบแล้ว เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 และนอกจากการฟ้องคดีต่อศาลปกครองแล้ว รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง ได้มีหนังสือลงวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ร้องขอต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ตรวจสอบว่ากระบวนการสรรหาอธิการบดีทั้ง 4 ประเด็นดังกล่าวได้ดำเนินการโดยชอบกฎหมายหรือไม่ หากมีกรณีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการวินิจฉัย ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่องการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งได้รับมอบหมายจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ทำหน้าที่ตรวจสอบกลั่นกรองการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาได้มีหนังสือที่ 0509(5).5/4035 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ถึงนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอให้สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่พิจารณาตรวจสอบประเด็นร้องเรียนทุกประเด็น ว่ามีมูลกรณีอยู่หรือไม่และสมควรที่จะดำเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไปหรือไม่

สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 ได้พิจารณาตามหนังสือที่สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษาแจ้งมาแล้ว เห็นว่ากระบวนการสรรหาอธิการบดีและการพิจารณาในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 ชอบด้วยกฎหมายแล้ว จึงมีมติยืนยันให้เสนอชื่อ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

เนื่องจากมีเรื่องร้องเรียนดังกล่าวข้างต้น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีความจำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบการกองเอกสารหลักฐานต่างๆ รวมทั้งการชี้แจงจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในประเด็นที่มีการร้องเรียนก่อน จึงไม่อาจดำเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีภายในกำหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสนอขอไว้ตั้งแต่ตอนต้น (10 พฤศจิกายน 2559) ได้ ดังนั้น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้เกิดความรอบคอบและทำให้เกิดการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นายกสภามหาวิทยาลัยจึงได้นำเรื่องนี้ปรึกษาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนั้นได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์หลายประการต่อการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในสภาวการณ์ที่เป็นอยู่นี้ นายกสภามหาวิทยาลัย จึงได้ตัดสินใจแต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสมามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป ตามอำนาจหน้าที่ของนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 39 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ซึ่งได้ชี้แจงให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนั้นทราบด้วยแล้ว

จึงแถลงมาเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทราบข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอยืนยันที่จะดำเนินการในเรื่องนี้โดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด และจะให้การสนับสนุนผู้ที่ทำหน้าที่รักษาการแทนอธิการบดีอย่างเต็มกำลัง พร้อมทั้งขอความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากบุคลากรและนักศึกษาทุกคนให้ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์