MWG เรียกร้อง ก.แรงงาน เร่งหาทางช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติที่ถูกจับกุม และยุติการดำเนินคดีนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (MWG) ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้กระทรวงแรงงานเร่งหาทางช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติที่ถูกจับกุมทั้ง 7 คน และยุติการดำเนินคดีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทันที

11 ธ.ค. 2564 เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (MWG) ออกแถลงการณ์ 'เรียกร้องให้กระทรวงแรงงานเร่งหาทางช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติที่ถูกจับกุมทั้ง 7 คน และยุติการดำเนินคดีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทันที' โดยระบุว่าเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2564 เวลาประมาณ 14.00 น. นางสาวธนพร วิจันทร์ พร้อมทนายความ เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลดินแดน ตามหมายเรียกผู้ต้องหา ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 18 พ.ย. 2564 โดยมีกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองแรงงาน โดยนายณฐกร จานเขื่อง กล่าวหาว่า “ช่วยซ่อนเร้น ช่วยเหลือ หรือช่วยด้วยประการใดๆ..” 

พนักงานสอบสวนได้แจ้งว่ามีผู้รับมอบอำนาจจากกระทรวงแรงงานจำนวน 4 ราย ได้แก่ นายณฐกร จานเขื่อน นายถิรพัฒน์ เจตินัย นายนิรัตน์ เวชนุสิทธิ และนายสกลนธพิชญ์ ปวงกลาง ว่านางสาวธนพร วิจันทร์ กระทำความผิดฐานช่วยเหลือ ซ่อนเร้นแรงงานต่างด้าว พนักงานสอบสวนได้ดำเนินการสืบสวนตามข้อกล่าวหาด้วยการ ทำหนังสือถึงสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ขอให้ชะลอการส่งกลับแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชาจำนวน 7 ราย ที่อยู่ในการควบคุมของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อสอบปากคำพยานเกี่ยวกับเหตุการณ์การที่แรงงานถูกจับกุมในวันที่ 29 ต.ค. 2564 ณ กระทรวงแรงงาน และผลการสอบปากคำ พบว่าแรงงานทั้ง 7 คน ไม่รู้จักนางสาวธนพร และเดินทางมาที่กระทรวงแรงงานด้วยตนเอง ดังนั้นข้อกล่าวหาที่แจ้งโดยผู้รับมอบอำนาจจากกรมการจัดหางานจึงไม่ครบองค์ประกอบของการกระทำความผิด พนักงานสอบสวนแจ้งแจ้งข้อกล่าวหาต่อนางสาวธนพรใหม่ในฐานความผิด “ร่วมกันจัดให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ที่มีประกาศหรือคำสั่งกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่เฝ้าระวังสูง เว้นแต่กรณีได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ อันเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดซึ่งออกตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการฉุกเฉิน 2548 ฉบับที่ 11”

นางสาวธนพรให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา เนื่องจากก่อนวันเกิดเหตุ (วันที่ 28 ต.ค. 2564) นางสาวธนพร ผู้แทนสหภาพคนทำงาน ได้ทำการแจ้ง นายวรรณรัตน์ ศรีสุกใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ตำแหน่ง ณ ขณะนั้น) กระทรวงแรงงาน ด้วยตนเองว่าในวันที่ 29 ต.ค. 2564 ตนและเครือข่ายสหภาพคนทำงาน จะมายื่นหนังสือติดตามความคืบหน้ากรณีที่ตัวแทนแรงงานทำหนังสือถึงกระทรวงแรงงานเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2564 เกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติและสิทธิของแรงงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จากนั้นวันที่ 29 ต.ค. 2564 นางสาวธนพร ตัวแทนสหภาพคนทำงาน เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน และตัวแทนแรงงานข้ามชาติ รวมประมาณ 30 คน จึงเดินทางไปยังกระทรวงแรงงานและยื่นหนังสือโดยมีรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานเป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานมารับหนังสือ  ผู้แทนกระทรวงแรงงานเชิญผู้แทนผู้มายื่นหนังสือเข้าไปในห้องประชุมเพื่อพูดคุยหารือในรายละเอียดประมาณ 4-5 คน ส่วนแรงงานที่เหลือรออยู่ด้านนอกบริเวณใต้ถุนอาคารกระทรวงแรงงาน (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) ในระหว่างการประชุมหารือนั้นปรากฎว่ามีเจ้าหน้าที่มาแสดงตัวและดำเนินการจับกุมแรงงานข้ามชาติที่รออยู่บริเวณใต้ถุนประกระทรวงแรงงานและจับกุมแรงงานข้ามชาติไปทั้งสิ้น 7 ราย (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

นางสาวคอรีเยาะ มานุแช ผู้ประสานงานโครงการเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ เห็นว่า กระทรวงแรงงานเป็นกลไกการร้องเรียนซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในกระบวนการความยุติธรรม ดังนั้น พื้นที่นี้ต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยโดยไม่เลือกปฎิบัติด้วยเหตุทางเชื้อชาติ หรือสถานะบุคคลตามกฎหมายเพื่อให้บุคคลเข้าถึงกลไกการร้องเรียนและความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 68 ซึ่ง “รับรองสิทธิของประชาชนในการเข้าถึง ความยุติธรรมไว้ว่ารัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรม และ ไม่เลือกปฏิบัติ และให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร” รวมทั้งให้สอดคล้องตามเป้าหมายที่กระทรวงแรงงานมีพันธกิจเพื่อให้เกิดการเคารพและเยียวยาตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนที่รัฐบาลนำโดยนายกรัฐมนตรีได้ให้คำมั่นโดยสมัครใจและตอบรับข้อเสนอแนะของประเทศสวีเดนในการประชุมเพื่อทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยตามกระบวนการ UPR รอบที่ 2 สมัยที่ 25 ณ นครเจนีวา นางสาวธรพรเป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านแรงงานและถูกกระทรวงแรงงานแจ้งข้อหาอย่างไม่ยุติธรรมถือว่าเป็นการคุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษยชน อันเป็นการละเมิดต่อปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและขัดต่อแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติจึงขอเรียกร้องให้กระทรวงแรงงานเร่งหาทางช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติที่ถูกจับกุมทั้ง 7 คน ได้รับการปล่อยตัวและเข้าสู่กระบวนการขึ้นทะเบียนแรงงานตามนโยบายของกระทรวงที่ได้ขอมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไว้วันที่ 28 ก.ย. 2564  โดยเร็วและยุติการดำเนินคดีนางสาวธนพร วิจันทร์ นักปกป้องสิทธิมนุษยชนทันที

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์