วรเจตน์ ภาคีรัตน์

"ประชาธิปไตยคือ ก่อนจะมีการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทุกฝ่ายมีโอกาสพูดได้เท่าเทียมกันหรือไม่ ชีวิตผมก็เป็นเสียงข้างน้อยมาเยอะนะครับ ผมก็อดทนรอคอยว่าวันใดวันหนึ่งเสียงข้างมากจะเห็นด้วยกับผม มันก็ไม่มีวิธีอื่นใดแล้วนะครับ"

29 ม.ค.56, ในเสวนาวิชาการหัวข้อรัฐธรรมนูญ 2550 แก้หรือเก็บ
http://prachatai3.info/journal/2013/01/44985