Skip to main content
sharethis

เครือข่ายนักกฎหมาย ทนายความ คณาจารย์นิติศาสตร์ ออกแถลงการณ์ “สิทธิประกันตัวคือหลักประกันความมั่นคงของรัฐเสรีประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข” ย้ำ การเสียชีวิตของ “บุ้ง” ไม่ใช่ความตายของปัจเจก แต่เป็นแผลฉกรรจ์ของระบบยุติธรรมไทย เรียกร้องให้คืนสิทธิประกันตัวให้ผู้ต้องหาในคดีทางการเมือง เพื่อเป็นประกันสิทธิของประชาชน และเพื่อประกันเกียรติภูมิของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

23 พ.ค. 2567 เครือข่ายนักกฎหมาย ทนายความ คณาจารย์นิติศาสตร์ ออกแถลงการณ์หลังการเสียชีวิตของ “บุ้ง” เนติพร เสน่ห์สังคม ระบุ สิทธิประกันตัวคือหลักประกันความมั่นคงของรัฐเสรีประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยมีสมชาย ปรีชาศิลปกุล, กฤษณ์พชร โสมณวัตร และนัทมน คงเจริญ จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนอ่านแถลงการณ์

การได้รับประกันตัวหรือการปล่อยตัวชั่วคราว นอกจากจะเป็นสิทธิตามกฎหมายสากลที่ถูกรับรองไว้ในทุกระดับตั้งแต่ในกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐธรรมนูญทุกฉบับของทุกประเทศในโลกที่ยึดถือระบอบเสรีประชาธิปไตย ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ระเบียบและแนวปฏิบัติของทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ กว่าสามทศวรรษตั้งแต่มีการปฏิรูประบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  ในทศวรรษ 2540 ที่สิทธิประกันตัวถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ ซึ่งย่อมคาดหมายได้ว่าประชาชนทั่วไปและบุคคลากรในกระบวนการยุติธรรมย่อมเข้าใจความสำคัญของสิทธิในการประกันตัวที่มีต่อศักดิ์ศรีและปัจเจกภาพของบุคคล

อย่างไรก็ตาม การมองข้าม ละเลย ความสำคัญของสิทธิในการประกันตัวในสังคมไทยกลับเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ผลร้ายที่สุดเกิดขึ้น คือความตายของบุ้ง เนติพร เสน่ห์สังคม เราทุกคนทราบดีว่าชีวิตคือสิ่งที่ไม่อาจหวนกลับและควรค่าแก่ความหวนแหน โดยความตายของบุ้ง เนติพร เสน่ห์สังคม นี้เกิดขึ้นภายใต้การควบคุมตัวของรัฐในระหว่างการพิสูจน์ความรับผิดทางกฎหมาย

 

ในระบอบเสรีประชาธิปไตย สิทธิในการประกันตัว คือ หลักประกันความมั่นคงในชีวิตของปัจเจกบุคคล ว่าตนจะไม่ถูกคุกคามกลั่นแกล้งจากรัฐ โดยปราศจากการพิจารณาความผิดที่กำเนิดแต่กฎหมายตามเจตจำนงของประชาชน ด้วยกระบวนการยุติธรรมและกระบวนพิจารณาที่ชอบด้วยกฎหมาย ภายใต้องค์กรตุลาการที่กล้าหาญและเป็นอิสระจากอิทธิพลทางการเมือง ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวเป็นรากเหง้าของรัฐเสรีประชาธิปไตยในการได้รับความเคารพนับถือและความร่วมมือจากประชาชนในการประกอบภารกิจเพื่อส่วนรวมของรัฐ

การไม่ยอมปล่อยตัวชั่วคราว แม้ปรากฏเงื่อนไขที่กระทบต่อความปลอดภัยของชีวิตผู้ต้องหาที่ยังคงเป็นผู้บริสุทธิ์สะท้อนศีลธรรมแบบเจ้านายของกระบวนการยุติธรรมไทยที่ละเลยการดุลระหว่างประโยชน์สาธารณะเล็กน้อยอย่างการปรามการแสดงความเห็นต่างทางการเมือง กับการคุ้มครองสิทธิในการประกันตัวซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของความยุติธรรมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ทั้งนี้ หากไร้ซึ่งความชอบธรรมทางกฎหมายแล้ว ผลร้ายย่อมไม่ได้เกิดขึ้นกับบุคคลอย่างบุ้ง เนติพร เสน่ห์สังคม อย่างเฉพาะตัว แต่เป็นการทำลายรากฐานของความมั่นคงแห่งรัฐและ “ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข” โดยตรง

ความเสียหายนี้เกิดขึ้นในจิตใจของประชาชนคนไทยอย่างถาวร และคงไม่ใช่การกล่าวที่เกินจริงแต่อย่างใดว่า พฤติการณ์และความตายของบุ้ง เนติพร เสน่ห์สังคม เป็นผลพวงจากความเสียหายทางจิตใจที่เกิดขึ้นจากการที่กระบวนการยุติธรรมไทยถูกเซาะกร่อนบ่อนทำลายอย่างต่อเนื่องมาหลายทศวรรษ ทั้งจากเนื้อร้ายในกระบวนการยุติธรรมที่ไม่สำนึกในหน้าที่ของตน และจากการแทรกแซงของบุคคลภายนอกที่เห็นกระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยน์สำหรับตนเอง

สิทธิในการได้รับการประกันตัวจึงไม่ได้ประกันแค่สิทธิของปัจเจก แต่ประกันความชอบธรรมและความมั่นคงของรัฐด้วย ทั้งรัฐแบบไทยและรัฐแบบเทศ

ความตายของบุ้ง เนติพร เสน่ห์สังคม จึงมิใช่ความตายของปัจเจกบุคคล แต่เป็นแผลฉกรรจ์ในใจของประชาชนคนไทยจำนวนมากที่สลักไว้ตรงใจกลางของระบบยุติธรรมไทย และเป็นสัญญาณของเนื้อร้ายที่เกาะกุมในกระบวนการยุติธรรมและสังคมไทยที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน

พวกเรา นักกฎหมาย ทนายความ คณาจารย์ด้านนิติศาสตร์ ดังมีรายนามข้างท้ายนี้ ขอแสดงความเสียใจต่อโศกนาฏกรรมที่เกิดกับบุ้ง เนติพร เสน่ห์สังคม และครอบครัว และขอเรียกร้องให้คืนสิทธิประกันตัวให้ผู้ต้องหาในคดีทั้งมวล โดยเฉพาะคดีความที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางการเมือง เพื่อประกันการรักษาสิทธิของปัจเจกชน เพื่อเยียวยา และรักษาศักดิ์ศรีที่เหลืออยู่ของกระบวนการยุติธรรมไทย และเพื่อประกันเกียรติภูมิของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ด้วยความเชื่อมั่นในสังคมไทย

กฤษพชรณ์ โสมณวัตรคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กฤษฎา เอี่ยมละมัยอาจารย์นิติศาสตร์
กฤษฎากร ว่องวุฒิกุลอาจารย์ คณะนิติศาสตร์ มธ.
กฤษดา ขุนณรงค์ทนายความ เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนภาคใต้
กรกนก วัฒนภูมินักกฎหมาย
ขรรค์เพชร ชายทวีปอาจารย์ผู้สอนกฎหมาย
เขมชาติ ตนบุญอาจารย์นิติศาสตร์
คอรีเยาะ มานุแชทนายความ
จินตนา​ ประลอง​ผล​นักกฎหมาย​
จิรพงศ์ วงศ์ใหญ่นักกฎหมาย
จิรารัตน์ มูลศิริทนายความ
ชิษณุพงศ์ ตั้งเมธากุลทนายความ
เฉลิมศรี ประเสริฐศรีทนายความ
ณธกร อนุพันธุ์ทนายความ
ณรงค์รัตน์ ขำสุวรรณ-
ณัฐดนัย นาจันทร์สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ณัฐพล ต้นโสดนักกฎหมาย
ณัฐวรรธน์ แก้วจูศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
ณัฐวัฒน์ กฤตยานวัชมหาวิทยาลัยบูรพา
ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุลคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธนรัตน์ มังคุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ธวัช ดำสอาดนักกฎหมาย
ธีรวัฒน์ ขวัญใจอาจารย์นิติศาสตร์
นัทมน คงเจริญคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นิฐิณี ทองแท้นักวิชาการอิสระ
ประชา สุภสิทธิ์มงคลทนายความ
ปารณ บุญช่วยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผรัณดา   ปานแก้วทนายความ
พรเพ็ญ คงขจรเกียรตินักกฎหมาย มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
พรพิมล มุกขุนทดทนายความ
พัชร์​ นิยม​ศิลป​คณะนิติศาสตร์​ จุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย​
พิฆเนศ ประวังทนายความ
แพรวพรรณ พิลาทองทนายความ
ไพโรจน์   พลเพชรนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ภัทรานิษฐ์ เยาดำนักกฎหมาย
ภาสกร ญี่นางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มาริสา ปิดสายะทนายความ
มุนินทร์ พงศาปานนักวิชาการ
รัฐพล ปั้นทองพันธุ์ทนายความ
ลดาพร เผ่าเหลืองทองนักกฎหมาย
วริยา เทพภูเวียงทนายความ
วัชลาวลี คำบุญเรืองนักกฎหมาย มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม
วัลย์นภัสร์ เจนร่วมจิตทนายความ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
วิชัย ศรีรัตน์สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิชิต ลีธรรมชโยนักกฎหมาย
ศรัณย์ จงรักษ์นักกฎหมาย
ศราวุฒิ ประทุมราชสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน -สสส.
ศรีประภา เพชรมีศรีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิริกาญจน์ เจริญศิริทนายความ
ศุภกร ชมศิริอาจารย์ด้านนิติศาสตร์
โศภิต ชีวะพานิชย์นักกฎหมาย
ส.รัตนมณี พลกล้าทนายความ
สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียใหม่
สมชาย หอมลออทนายความ
สมชาย ปรีชาศิลปกุลคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียใหม่
สรชา สุเมธวานิชย์อาจารย์นิติศาสตร์
สัญญา เอียดจงดีทนายความ
สันติชัย ขายเกตุทนายความ
สิริลักษณ์ บุตรศรีทัศน์สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณนักวิชาการกฎหมาย
สุนิดา ปิยกุลพานิชย์ทนายความ
สุพรรษา มะเหร็มทนายความ
สุรชัย ตรงงามทนายความ
สุรพี โพธิสาราชนักกฎหมาย
เสาวณีย์ แก้วจุลกาญจน์นักกฎหมาย
โสภิดา สุขเจริญทนายความ
อธิวัฒน์ เส้งคุ่ยทนายความ
เอื้อการย์ โสภาคดิษฐพงษ์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net