'ธำรงศักดิ์' เปิดโพล 100% นักศึกษา Gen Z ไม่เห็นด้วย ตร.ใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุม

  • รองศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์เปิดผลสำรวจ นักศึกษา Gen Z เห็นด้วย 100% ที่ผู้ว่าฯชัชชาติอนุมัติให้ประชาชนใช้ลานคนเมืองชุมนุมในช่วงประชุม APEC และไม่เห็นด้วย 100% ที่ตำรวจ คฝ. ใช้ความรุนแรงต่อประชาชน
  • ขณะที่อีกสำรวจพบ Gen Z 65.3% เห็นว่าควรยกเลิกกฎระเบียบและการบังคับใส่เครื่องแบบของนิสิตนักศึกษา

23 พ.ย.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (22 พ.ย.) เฟซบุ๊ก 'ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์' ของ ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ รองศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รายงานว่า นักศึกษา Gen Z ปริญญาตรี ปี 1 (อายุ 18-19 ปี) มีทัศนคติในทิศทางเดียวกัน 100% (65 คน) ในการสำรวจเบื้องต้นเช้าวันนี้ (อังคาร 22 พ.ย. 2565) ต่อคำถามว่า นักศึกษาเห็นด้วยหรือไม่ที่ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อนุมัติให้ประชาชนใช้ลานคนเมืองชุมนุมในช่วงประชุม APEC (ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก)

นักศึกษา 100% เห็นด้วยที่ผู้ว่าชัชชาติอนุมัติให้ใช้ลานคนเมือง ด้วยเหตุผล เช่น การชุมนุมเป็นสิทธิเสรีภาพ ลานคนเมืองเป็นพื้นที่สาธารณะ ลานคนเมืองเหมาะกับการชุมนุม ดีกว่าให้ประชาชนลงถนน การจราจรไม่ติดขัด ลดผลกระทบ ควบคุมการชุมนุมไม่ให้วุ่นวายได้ง่าย ลดความเสียหายที่ไม่จำเป็น ลดการบาดเจ็บของผู้ชุมนุม

ต่อคำถามว่า นักศึกษามีทัศนะอย่างไรต่อการกระทำของตำรวจควบคุมฝูงชน (คฝ.)ที่ถนนดินสอ นักศึกษา 100% เห็นว่าการกระทำของ คฝ. เป็นการกระทำรุนแรง "เกินเหตุ" ควรทำหน้าที่แค่รักษาความปลอดภัยของผู้ชุมนุม ควรคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ควรจะมีความใจเย็นให้มาก ใช้ความคึกคะนองและอารมณ์ส่วนตัวทำร้ายผู้ชุมนุม มีทัศนะว่าประชาชนเป็นปฏิปักษ์ ถึงถูกประชาชนยั่วยุ แต่ก็ต้องไม่ใช้ความรุนแรงกับประชาชน

Gen Z ให้ยกเลิกชุดนิสิตนักศึกษา 65.3%

ขณะที่วันที่ 20 พ.ย.ที่ผ่านมา เฟซบุ๊ก 'ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์' ของ ธำรงศักดิ์ เผยแพร่ งานวิจัยส่วนบุคคลของตน ซึ่งเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากคน Gen Z (ช่วงอายุ 18-25 ปี ทั้งประเทศมี 6.86 ล้านคน) ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯและทุกภาคของประเทศ จำนวน 412 คน เกี่ยวกับทัศนคติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

ข้อคำถามว่า “ท่านคิดว่า ควรยกเลิกกฎระเบียบและการบังคับใส่เครื่องแบบของนิสิตนักศึกษาในระดับการศึกษาที่สูงกว่ามัธยมศึกษา หรือไม่” ผลการวิจัยพบว่า

1. คน Gen Z ส่วนใหญ่เห็นว่าควรยกเลิกกฎระเบียบและการบังคับใส่เครื่องแบบของนิสิตนักศึกษา ร้อยละ 65.3 (269 คน) รองลงมาเห็นว่าไม่ควรยกเลิก ร้อยละ 23.5 (97 คน) ไม่แสดงความเห็น ร้อยละ 11.2 (46 คน)

2. จากการเก็บข้อมูลเชิงลึก คน Gen Z ที่เห็นว่าควรยกเลิกกฎระเบียบและการบังคับใส่เครื่องแบบของนิสิตนักศึกษา ให้เหตุผลว่า จะได้ใช้ชุดที่มี ไม่ต้องใช้เงินไปซื้อใหม่, การซื้อชุดนักศึกษาเป็นต้นทุนของครอบครัว, การไปเรียนไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเครื่องแบบ, ใส่ชุดได้เสรี ชีวิตก็มีเสรี, ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเป็นของตัวเอง, ให้เป็นเรื่องของส่วนบุคคล, แต่ละคนมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง, อิสระในการแต่งตัว, ใส่เสื้อผ้าตามความมั่นใจของตนเอง, คนมีต้นทุนชีวิตไม่เท่ากัน, สิ้นเปลือง, ชุดนักศึกษาเป็นการเพิ่มความรับผิดชอบที่ไม่มีประโยชน์, ชุดนักศึกษาไม่ได้ช่วยให้มีระเบียบมากขึ้นอย่างที่หลายคนคิด, ชุดนักศึกษาเผางบของผู้ปกครอง, ร่างกายเป็นของเรา ชุดใส่ย่อมต้องเป็นของเราที่เราเลือกเอง

ส่วนที่เห็นว่ายังไม่ควรยกเลิก ให้เหตุผลว่า ชุดนักศึกษาสร้างความเป็นระเบียบ, ลดความเหลื่อมล้ำ, ไม่วิ่งตามแฟชั่น, รู้ว่าอยู่สถาบันใด, ใส่แล้วมีเกียรติ

3. ทัศนคติให้ยกเลิกชุดนิสิตนักศึกษา ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับทัศนคติของนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมต่อชุดนักเรียน จากการสำรวจเบื้องต้นนักเรียน 14 โรงเรียนมัธยมในจังหวัดนนทบุรี ที่ร่วมตอบแบบสอบถาม 63 คน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.3 ให้คงชุดนักเรียนไว้ ส่วนที่ให้ยกเลิกชุดนักเรียนมีร้อยละ 22.2 ไม่แสดงความเห็นร้อยละ 17.5

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อเนื่อง องค์การ/สภานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ ควรทำการสำรวจทัศนคติของนิสิตนักศึกษาในสถาบันของตน ให้มีปริมาณที่กว้างขวางและครอบคลุมคณะวิชาต่างๆ และทุกชั้นปี เกี่ยวกับประเด็นคำถาม “ควรยกเลิกกฎระเบียบและการบังคับใส่เครื่องแบบของนิสิตนักศึกษา หรือไม่”

สำหรับข้อมูลพื้นฐาน

  • งานวิจัยทัศนคติของคน Gen Z ต่อ 5 ประเด็นคำถามเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 4-11 พฤศจิกายน 2565 โดยเก็บจากมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ ภาคกลางที่ปทุมธานี นครปฐม ชลบุรี อยุธยา ภาคเหนือที่พิษณุโลก เชียงใหม่ พะเยา เชียงราย ลำปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สกลนคร ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ ชัยภูมิ เลย อุดรธานี ภาคใต้ที่นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎณ์ธานี ภูเก็ต ยะลา นราธิวาส ปัตตานี รวม 24 จังหวัด รวม 31 สถาบันอุดมศึกษา รวม 412 คน
  • เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม : หญิง 249 คน (60.4%) ชาย 122 คน (29.6%) เพศหลากหลาย 41 คน (10.0%)
  • โรงเรียนที่ท่านจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากเขตภูมิภาคใด : กรุงเทพฯ 91 คน (22.1%) ภาคกลาง 128 คน (31.1%) ภาคเหนือ 35 คน (8.5%) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 คน (26.9%) ภาคใต้ 47 คน (11.4%)
  • อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม อายุ 18 ปี 102 คน (24.8%) อายุ 19 ปี 129 คน (31.3%) อายุ 20 ปี 67 คน (16.3%) อายุ 21 ปี 50 คน (12.1%) อายุ 22 ปี 28 คน (6.8%) อายุ 23 ปี 15 คน (3.6%) อายุ 24 ปี 11 คน (2.7%) อายุ 25 ปี 10 คน (2.4%)
  • มีผู้ตอบคำถามข้อนี้ทั้ง 412 คน

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท