นักกิจกรรมอุบลเสวนา: 'นักศึกษาขายเสียง' หายนะของสังคม