วงเสวนา Thailand 4.0 EP2 : ความย้อนแย้ง และวาทกรรมกลบเกลื่อนการเมือง